Vannala Gärde, Vingåker Gränden 1 & 2 och del av Vingåker Sävstaholm 2:200 (Förskolan Gränden)

Planens syfte
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utbyggnad av förskolan Gränden. Närliggande område som ligger inom samma detaljplan kommer att påverkas och ingår därför i denna detaljplan. En utbyggnad av skolområdet kräver en ny detaljplan då stora delar av området idag utgörs av mark som är detaljplanerat för bostadsändamål.

Granskningshandlingar

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för granskning som kommer ske under perioden 2021-12-15 – 2022-01-07

Utredningar

Samrådshandlingar