Tomtindelning av kvarteret Eric Soop

Detaljplanen vann laga kraft 2019-10-16. Laga kraft är en juridisk term som innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Planens syfte

Upphävande av tomtindelning för del av kvarteret Eric Soop (04-VIN-60) i Vingåkers tätort för att möjliggöra avstyckning av fastigheterna genom lantmäteriförrättning, vilket bedöms främja den utveckling som gällande detaljplan och tillägg till översiktsplan föreslår.

Antagandehandlingar

Samrådshandlingar