Utredning – Naturvärdesinventering – Detaljplan del av Viala 1:3