Planbeskrivning antagande detaljplan för del av viala1 3