Detaljplan Viala1:3 m.fl. Östra Hagnäset

Antagande – Detaljplan för del av Viala 1:3 m.fl., Östra Hagnäset

Planområdet är lokaliserat norr om småorten Viala på Östra Hagnäset. Området består av småhusbebyggelse närmast Kolsnarens strandkant samt av oexploaterad jordbruksmark och en skogskulle.

Detaljplanen möjliggör för totalt sju (7) nya bostadsfastigheter samt att möjligheten för avstyckning av arrendetomten kvarstår i enlighet med gällande byggnadsplan, liksom möjlighet att stycka Viala 1:64 till två fastigheter. Till detta möjliggörs också en fastighet med användningen småbåtshamn(V1) samt en fastighet med användningen badplats(N1) med tillhörande komplementbyggnader.

Detaljplanen fick positivt planbesked 2016 och beslut om antagande har nu tagits i Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet kungjordes 2021-12-07 på kommunens digitala anslagstavla. Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Sakägare som kommit in med synpunkter under samrådet eller granskningen har möjlighet att överklaga antagandet.

Sista dag för att överklaga beslutet och komma in med ett skriftligt överklagande är 2021-12-29.

Anvisningar för att överklaga beslutet om antagande:

  • Den klagande måste, senast innan granskningstiden har gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen, och
  • beslutet måste angå den klagande och ha gått honom eller henne emot.
  • Överklagandet ska vara skriftligt
  • Överklagandet ställs till mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas till kommunen:

e-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se
Besöks- och postadress: Vingåkers kommun, Parkvägen 8, 643 80, Vingåker. Märk kuvertet: överklagande mark- och miljödomstolen
Kommunen sänder överklagandet till mark- och miljödomstolen under förutsättning att det har kommit in i rätt tid.

Det ska framgå vilket beslut överklagandet gäller. I detta fall: Antagande av detaljplan för del av Viala 1:3 m.fl., Östra Hagnäset.

Märk överklagan med diarienummer: UN2016/112-214

  • Överklagandet ska innehålla varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas samt handlingar som stödjer den klagandes uppfattning.
  • Överklagandet ska förses med kontaktuppgifter som namn, adress och telefonnummer till den klagande.
  • Ett ombud kan överklaga beslutet men behöver då bifoga en fullmakt från den klagande.

 

 

 

Granskningsutlåtande detaljplan för del av Viala 1:3
Planbeskrivning antagande detaljplan för del av Viala 1:3
Plankarta antagande detaljplan för del av Viala 1:3
Samrådsredogörelse detaljplan för del av Viala 1:3
Beslut om antagande detaljplan för del av Viala 1:3