Detaljplaner

Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplan ska upprättas för ny sammanhållen bebyggelse, förändringar eller bevarande som behöver regleras i ett sammanhang. Planen är resultatet av en avvägning mellan allmänna och olika enskilda intressen. Detaljplaner är juridiskt bindande och förenklar prövningen av bygglov.

Mycket begränsade avvikelser från detaljplanen kan göras om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att de är förenliga med planens syfte. Detaljplanen ger fastighetsägaren rätt att få bygglov enligt planen under genomförandetiden som kan vara till mellan fem och femton år. Efter att tiden för genomförandet gått ut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att fastighetsägaren har rätt till skadestånd.

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar hur detaljplaneprocessen ska gå till. Vid detaljplanläggning kan “standardförfarande” eller “utökat planförfarande” användas för detaljplaner och områdesbestämmelser. Standardförfarande kan användas när förslaget är av begränsad betydelse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen. Nedan visas översiktligt de olika förfarandena:

Standard förfarande:


Utökat förfarande:

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen.

Till skillnad från detaljplaner ger områdesbestämmelser ingen formell byggrätt, utan möjligheten att bygga avgörs efter lämplighetsprövning vid ansökan om bygglov. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen. I kommunen finns områdesbestämmelser i Högsjö. Avsikten är att det ska upprättas bestämmelser till skydd för de riksintressanta kulturmiljöerna i Österåker, Hulla by och Ättersta.

Ansökan om planbesked

Kommunen beslutar om att påbörja planarbete, men en detaljplan kan initieras av en fastighetsägare eller exploatör, genom ansökan om planbesked lite längre ner här på sidan.  Läs mer om detaljplanering på Boverkets hemsida genom att klicka här. Länken öppnas i ett nytt fönster.

 

 

E-tjänster och blanketter

Ansökan om planbesked – En detaljplan kan initieras av en fastighetsägare eller exploatör. Taxan är fastställd utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer.

Mina sidor & blanketter

Planarkitekt

Namn
Diana Soldagg

Titel
Planarkitekt

Telefon
0151-193 48

E-post
diana.soldagg@vingaker.se

Besöksadress
Bondegatan 10 A
643 80 VIngåker