Sammanställning över inkomna trafikfrågor i Vingåkersbygden

Dokumenten tydliggör vilka ärenden som kommunen arbetar med i dagsläget och vilka ärenden som är avslutade. På så sätt blir det enklare och tydligare både för de kommunala tjänstemännen och för medborgare som vill vara med och påverka sin närmiljö inom trafik. Med trafik menas allt från fordon till fotgängare. Det kan exempelvis handla om hastigheter, utformning eller underhåll av ytorna där dessa trafikslag befinner sig.

Har du frågor eller synpunkter som du anses saknas i dokumentet. Kontakta gärna kommunens trafikingenjör eller landsbygdsutvecklaren, se kontaktuppgifter nedan.

Landsbygdsutvecklare