Detaljplan för Vannala gärde – Plankarta och planbeskrivning