Detaljplan för del av Viala 1:3 med flera – Plankarta och planbeskrivning