Säfstaholms slott med omnejd

Granskning – Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 m.fl.

Planområdet är beläget i Vingåkers tätort och omfattar Säftsaholms slott med tillhörande slottspark och orangeri med omgivningar. Norr om Vingåkersån återfinns även en nedlagd handelsträdgård som inkluderas i planområdet. Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad park som tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska arvet kring Säfstaholms slott, slottsparken och orangeriet. Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett centralt läge av Vingåker med närhet till service och rekreation.

Vad är en granskning?

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningstid: 2024-07-12 – 2024-09-06

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 6 september 2024 till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkvägen 8
643 80 Vingåker

Eller
Samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt på planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 

Det aktuella planskedet är ny granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättades en samrådsredogörelse och efter tidigare granskning ett granskningsutlåtande. I dessa sammanställningar redovisas och besvaras de yttranden som inkommit under dessa skeden i planprocessen. Planförslaget har justerats och kompletteras utifrån inkomna synpunkter både efter samråd och granskning.

 

Planhandlingar

Detaljplan 20240524
Planbeskrivning 20240524
Gestaltningsprogram 20240524
Illustrationsplan 20240524
Granskningsutlåtande 20240524
Samrådsredogörelse detaljplan del av sävstaholm

Utredningar

Buller och trafik

Bullerutredning 20200626
Trafikutredning 20200701

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning inklusive bilagor 20240521

Konsekvensanalys

Konsekvensanalys 20240524

Kulturmiljö och gestaltning

Fördjupad kulturmiljöanalys 20200511
Volymstudier 20210621

Miljötekniska markundersökningar

Miljöteknisk markundersökning översiktlig inklusive bilagor 20200623
Miljöteknisk markundersökning inklusive bilagor 20210429
Miljöteknisk markundersökning bielke1 inklusive bilagor 20210329
Markteknisk undersökningsrapport 20200515
PM geoteknik 20200617
Markteknisk undersökningsrapport kompletterande 20230912
PM geoteknik kompletterande inklusive bilagor 20240523

Naturvärden och artinventeringar

Trädinventering 20181029
Naturvärdesinventering 20191206
Inventering tjockskalig målarmussla 20190903
Inventering kungsfiskare 20201127
Artskyddsutredning groddjur och fladdermöss 20210506

 

Vad är en detaljplan?

Samhällsplanerare

Namn
Lovisa Borg

Telefon
0151-193 44

E-post
lovisa.borg@vingaker.se