Säfstaholms slott med omnejd

Granskning – Detaljplan del av Sävstaholm 13:6 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för del av Sävstaholm 13:6 m.fl. har tagits fram för granskning som kommer ske under perioden 2021-11-01 – 2021-11-28.

Planförslaget har bearbetats utifrån information och synpunkter som framkommit under samrådet. Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och ge en sista möjlighet att lämna synpunkter. I samrådsredogörelsen finns redovisat vilka synpunkter som kommit in samt hur de har beaktats.

Planområdet är beläget i Vingåkers tätort och omfattar Säftsaholms slott med tillhörande slottspark och orangeri med omgivningar samt ett stycke mark norr om Vingåkersån. Syftet med detaljplanen bygger på viljan att forma en levande/befolkad park som tillför nya värden till Vingåker och samtidigt framhäver det kulturhistoriska arvet kring Säfstaholms slott, slottsparken och orangeriet.

Vidare ska planen möjliggöra byggandet av bostäder i ett centralt läge av Vingåker med närhet till service och rekreation. Planen inkluderar även utveckling av Henalavägen och Bondegatan vilka har potential att bli viktiga huvudstråk för Vingåkers tätort i framtiden.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga längst ner på sidan.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till email: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se eller via brev till:
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Parkvägen 8, 643 80 Vingåker
Märk kuvertet med slottsplanen.

Synpunkter ska inkomma senast 2021-11-28. Den som inte lämnat synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen (5 kap. 19§ Plan- och bygglagen).

Planhandlingar

Gestaltningsprogram granskning detaljplan för sävstaholms slott liten

Planbeskrivning granskning detaljplan del av sävstaholm

Plankarta granskning detaljplan del av sävstaholm

Samrådsredogörelse detaljplan del av sävstaholm

Utredningar

Buller och trafik

Bullerutredning detaljplan del av sävstaholm 20200626

Trafikutredning detaljplan del av sävstaholm 200701

Dagvattenutredning

Bilaga 1a norr dagvattenutredning 210416

Bilaga 1b syd dagvattenutredning 210416

Bilaga 2a norr dagvattenutredning 210416

Bilaga 2b syd dagvattenutredning 210416

Dagvattenutredning detaljplan del av sävstaholm 210416

Konsekvensanalys och behovsbedömning

Behovsbedomning detaljplan del av sävstaholm 20191219

Konsekvenser av planens genomförande detaljplan del av sävstaholm

Kulturmiljö och gestaltning

Fördjupad kulturmiljöanalys detaljplan del av sävstaholm 20200511

Volymstudier detaljplan del av sävstaholm

Miljötekniska markundersökningar

Bilaga 1 a analysresultat exkl 0j 3e miljöteknisk markundersökning 2021

Bilaga 1 analysprotokoll miljöteknisk markundersökning 2021

Bilaga 1 fältprotokoll miljöteknisk markundersökning 2021

Bilaga 1b analysresultat paket oj 3e miljöteknisk markundersökning 2020

Bilaga 2 analysprotokoll miljöteknisk markundersökning 2021

Bilaga 2 fältprotokoll miljöteknisk markundersökning 2021

Markteknisk undersökningsrapport mur detaljplan del av sävstaholm 20200515

Miljöteknisk markundersökning bielke1 20210329

Miljöteknisk markundersökning säfstaholm 20210429

Miljöteknisk markundersökning Översiktlig 20200623

Pm geoteknik detaljplan del av sävstaholm 200617

Naturvärden och artinventeringar

Inventering groddjur och fladdermus detaljplan del av sävstaholm 20210510

Inventering kungsfiskare detaljplan del av sävstaholm 20201127

Inventering tjockskalig målarmussla i vingåkersån detaljplan del av sävstaholm 20190913

Naturvärdesinventering nvi detaljplan del av sävstaholm 20191206

Trädinventering detaljplan del av sävstaholm 181214

 

Bilder detaljplan Säfstaholms slott och slottspark

3D-film Detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark

Vad är en detaljplan?

Samhällsplanerare

Namn
Lovisa Borg

Telefon
0151-193 44

E-post
lovisa.borg@vingaker.se