Bilaga 1b analysresultat paket oj 3e miljöteknisk markundersökning 2020