Bilaga 1 a analysresultat exkl 0j 3e miljöteknisk markundersökning 2021