Gropptorp – Marmorbyn

Kommunen arbetar med att sammanställa yttranden som kommit in under samrådet för att sedan arbeta med att ta fram granskningshandlingar.Planens syfte
Syfte med detaljplanen är att möjliggöra ny villabebyggelse i södra Marmorbyn och öka kommunens tomtreserv. Planområdet består av ett område med cirka 25 nya tomter öster om väg 591, som en direkt fortsättning på Marmorbyn åt sydost. Planen möjliggör nybyggnad av enbostadshus och radhus för bostadsändamål.