Detaljplaner

Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplan ska upprättas för ny sammanhållen bebyggelse, förändringar eller bevarande som behöver regleras i ett sammanhang. Planen är resultatet av en avvägning mellan allmänna och olika enskilda intressen. Detaljplaner är juridiskt bindande och förenklar prövningen av bygglov.

Mycket begränsade avvikelser från detaljplanen kan göras om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att de är förenliga med planens syfte. Detaljplanen ger fastighetsägaren rätt att få bygglov enligt planen under genomförandetiden som kan vara till mellan fem och femton år. Efter att tiden för genomförandet gått ut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller avbrytas av kommunen utan att fastighetsägaren har rätt till skadestånd.

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar hur detaljplaneprocessen ska gå till. Vid detaljplanläggning kan ”standardförfarande” eller ”utökat planförfarande” användas för detaljplaner och områdesbestämmelser. Standardförfarande kan användas när förslaget är av begränsad betydelse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen. Nedan visas översiktligt de olika förfarandena:

Standard förfarande:

Utökat förfarande:

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen.

Till skillnad från detaljplaner ger områdesbestämmelser ingen formell byggrätt, utan möjligheten att bygga avgörs efter lämplighetsprövning vid ansökan om bygglov. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen. I kommunen finns områdesbestämmelser i Högsjö. Avsikten är att det ska upprättas bestämmelser till skydd för de riksintressanta kulturmiljöerna i Österåker, Hulla by och Ättersta.

Mer information om detaljplaner

Klicka här för att komma till Boverkets sida om detaljplaner. Länken öppnas i en ny flik. 

E-tjänster och blanketter

Ansökan om planbesked

En detaljplan kan startas av en fastighetsägare eller exploatör. Taxan är bestämd utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer.

E-tjänster & blanketter. Länken öppnas i en ny flik.