Samhällsutveckling och planering

Samhällsplanering, landsbygdsutveckling, bredband

Här samlar vi information om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och natur samt information om pågående projekt och processer.

Kommunen styr samhällsplaneringen då kommunen enligt plan- och bygglagen har planmonopol. Detta betyder att kommunen väljer vilka områden som ska planläggas. De planer som kommunen tar fram ligger sedan till grund för användningen av mark- och vattenområden. Genom planeringsprocessen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra genom ett öppet och demokratiskt tillvägagångssätt, samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Målet är en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Om någon medborgare, fastighetsägare eller byggare vill få igenom en förändring i markanvändning kan den ansöka om planbesked. Kommunen prövar då ansökan och beslutar om arbetet med en ny detaljplan ska inledas eller ej.

Länsstyrelsen ansvarar för att nationella intressen kommer med i kommunens planering. Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), reglerar hur planeringen ska gå till.