Vattenskoteråkning

I Vingåkers kommuns sjöar är det förbjudet att köra vattenskoter.

Var får jag åka?

Körning med vattenskoter regleras i vattenskoterförordningen (1993:1053). I Södermanland är det bara tillåtet att åka vattenskoter i allmän farled och platser som utpekats av Länsstyrelsen. Allmän farled finns i Östersjöns skärgårdsområden och i Mälaren och Hjälmaren. Inga andra insjöar och vattendrag i länet är därmed tillåtna för vattenskotrar. Bryter man mot bestämmelserna kan man dömas till böter.

Vilka regler gäller?

Vattenskoterkörning kan påverka människa, natur och miljö på flera sätt. Du som kör måste se till att ingen skada eller besvär uppstår på miljön eller människors hälsa. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande för de som bor i området eller för andra som vistas i området.

Så här kan vattenskoterkörning påverka miljön

  • Störande buller. Intensiv körning inom ett begränsat område kan ge upphov till höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas som mycket störande för människor och djur.
  • Risk för olyckor. Den som kör invid badplatser kan riskera att köra på badande.
  • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Om reglerna inte följs

Om du upplever att allmänheten eller naturlivet störs av pågående vattenskotertrafik nära dig är det Polisen du ska vända dig till.

Mer information

Allt om vattenskoteranvändning på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats
Vägledning kring vattenskoterförordningen på Naturvårdsverkets webbplats