Tvätta bilen

Var tvättar du bilen?
Bilar ska inte tvättas hemma. När du spolar av bilen rinner hälso- och miljöfarliga oljerester och tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och direkt vidare till närmaste sjö eller hav. Det förgiftar miljön för fiskar, skaldjur, vattenlevande organismer och badande barn. Miljömärkta rengöringsmedel är bra, men det räcker inte. Bilen ska tvättas på en biltvätt, och allra helst på en miljömärkt biltvätt. Biltvättar är utrustade så att det förorenade vattnet renas på rätt sätt innan det kommer till ett reningsverk.

Håller du på med miljöfarlig verksamhet när du tvättar bilen?
Ja, enligt miljöbalken (1998:808) är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet. Avloppsvatten är ”spillvatten eller annan flytande orenlighet”. När du tvättar bilen med vatten och rengöringsmedel (bilschampo/avfettningsmedel) får du ett avloppsvatten och då gäller följande: ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

Om du tvättar i garaget då?
Tvättar du bilen i garaget leds vattnet orenat till kommunens reningsverk. De miljöfarliga ämnena i tvättvattnet stör reningsprocesserna i reningsverket och försämrar slammets kvalitet.

Vad är det som gör den stora skillnaden om jag tvättar på en biltvätt?
Det bästa sättet ur miljösynpunkt, är att tvätta sitt fordon i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. På de flesta biltvättsanläggningar finns reningsverk för att rena avloppsvattnet från tvätten, vissa återanvänder även tvättvattnet. Vid reningen avskiljs en stor del av de föroreningar som annars följer med avloppsvattnet och hamnar i reningsverket. Även om du inte kan välja en biltvätt med eget reningsverk bör du ändå tvätta bilen på någon biltvättanläggning eller gör-det-själv-hall. Då passerar åtminstone vattnet en oljeavskiljare, där oljor och metallhaltigt slam skiljs bort innan det leds vidare till kommunens reningsverk.

 

Sörmland Vatten och Avfall AB – Tvätta bilen rätt

 

Läs mer om biltvättning på Sörmland Vatten och Avfall AB:s hemsida