Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas en verksamhet som kan påverka omgivningen genom utsläpp till mark, luft eller vatten. Verksamheten räknas också som miljöfarlig om den till exempel kan orsaka buller.

Lantbruk

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet, det kan till exempel handla om hantering av växtskyddsmedel och gödsel. Lantbruk delas in i olika klasser beroende på storleken verksamheten.

Om ditt lantbruk klassas som en C-verksamhet ska den anmälas till kommunen. Hit hör lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter. På Jordbruksverkets webbplats kan du se hur man beräknar antalet djurenheter.

För mindre verksamheter krävs ingen anmälan, däremot kan miljökontoret begära information då även mindre lantbruk omfattas av tillsyn enligt miljöbalken. För större lantbruk kan du behöva ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Om du har en befintlig verksamhet som ska upphöra ska även detta anmälas till kommunen.

Tänk på att det särskilda regler kan gälla inom vattenskyddsområden. Kontakta gärna miljökontoret för att ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

Anmälan

Skicka gärna in en komplett anmälan 6 veckor innan du startar verksamheten. Handläggningen går fortare om du har fyllt i alla uppgifter som behövs.

När verksamheten väl är igång gör kommunen tillsyn på ditt lantbruk. Hur ofta det sker beror på omfattningen av verksamheten. Tillsynen är avgiftsbelagd.

Tillsyn

Miljöenheten besöker regelbundet lantbruksverksamheter för att kontrollera att aktuella miljöregler följs. Tillsynen fokuserar på de delar inom lantbruket som har störst inverkan på miljön, dessa kan exempelvis vara:

  • Gödsel
  • Kemiska växtskyddsmedel
  • Cisterner
  • Farligt avfall (inklusive hantering av döda djur)
  • Verkstad och kemikalier

Under besöken kan du även behöva uppvisa dokumentation, förbered dig gärna med att ha dessa till hands.

För ett effektivt och ändamålsenligt arbete görs tillsynen olika ofta beroende på vilken risk verksamheter utgör. Det innebär att det verksamheter som bedöms ha störst risker besöks oftare än verksamheter som utgör mindre risker. Andra faktorer som vägs in kan vara storleken på verksamheten och huruvida miljökontoret noterat avvikelser sedan tidigare.

Egenkontroll

Alla som driver lantbruk, oavsett storlek, ska regelbundet kontrollera och planera åtgärder för att förebyggs skadliga effekter på miljön. Denna rutin kallas för egenkontroll.

I egenkontroller ska du identifiera de områden i din verksamhet som utgör störst risker för miljöpåverkan och ta fram rutiner för att minska riskerna. Rutinerna ska följas upp och revideras regelbundet.

Vid tillsyn ska egenkontrollen redogöras. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om hur du kan arbeta med egenkontrollen.