Klipp häcken

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Alla fastighetsägare uppmanas att beskära träd, buskar och häckar vid sin fastighetsgräns. Enligt plan- och bygglagen har varje fastighetsägare ansvar för att begränsa olycksriskerna.

Föreskrifter för gångbanerenhållning med mera

Folder om hur du beskär dina buskar och träd


Du som har utfart mot gata

Utfart med häck

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Häck vid hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Fria trottoarer och synliga vägmärken

Lastbil som kör under träd

Att hålla trottoarer och gångbanor fria från växlighet och andra hinder är viktigt för framkomligheten. Tänk på att rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan och buskar som tränger ut i gångbanan.

Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas. Om vägmärken och skyltar inte kan läsas kan det leda till trafikolyckor eller att räddningstjänsten inte hittar rätt.

Fri höjd är minst

  • 2,5 meter för gångbana
  • 3,2 meter för cykelväg
  • 4,6 meter för körbana

Kontrollera att sikten är god

Bil och cyklande barn vid häck

Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsande gatan utan problem?

Häckar, buskar och träd ska växa inom din egen tomt

Kvinna som klipper häck

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Plantera därför häckar och buskar som är mer än 1 m höga minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgränsen. Då riskerar de inte att växa utanför tomtgränsen.

Det kan hända snabbt

Bil som bromsar för barn

Tänk på att små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög. Barn kan komma springandes ut från sidan.

Vad säger lagen?

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte gjort det kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Plan- och bygglagen, 8 kap §15

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 2-3, 5 §§

Enligt denna lag ”kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra åtgärder… … så att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet….”

”Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik.”

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer eller har några frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Om Trafikverket ansvarar för vägen kan andra regler gälla. Kontakta Trafikverket för aktuell information.

Bygg/miljö