Värmepump

Funderar du på att installera en värmepump som tar värme ur mark, grundvatten eller ytvatten ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Ett läckage av köldbärarvätskor kan påverka grundvattnet negativt. Borrhålen i sig kan vara transportväg för föroreningar ner till grundvatten och närliggande vattentäkter kan påverkas av själva borrningen, t ex i form av grumling eller annan negativ påverkan.

Anmälan om värmepump

För att handläggning av ett ärende ska påbörjas ska en komplett ifylld anmälan skickas in. Till anmälan ska alltid bifogas en situationsplan/tomtkarta i lämplig skala som visar fastigheten med byggnader, vatten-, avlopps, el- och teleledningar samt borrhålets alternativt kollektorslingans läge. Även egna och grannars vattenbrunnar, samt avloppsanläggningar ska ritas in på situationsplanen. Vill du ha hjälp att ta fram en lämplig karta, kontakta oss!

Tänk på att:

  • Borrhål ska vara placerade minst 20 meter från varandra för att inte ”stjäla värme” från varandra. Kontrollera var grannfastigheternas borrhål är placerade.
  • Borrhål ska vara placerade minst 10 meter från tomtgräns. Om du vill borra närmare tomtgränsen krävs skriftlig grannyttran. Ägaren till grannfastigheten ska även granska och skriva under situationsplanen till anmälan.
  • Borrhålet bör inte placeras närmre än 30 meter från borrad dricksvattentäkt och avloppsanläggning. Det gäller både den egna och grannfastigheternas dricksvattentäkt och avloppsanläggning.
  • Avståndet mellan borrhål och hus eller väg bör vara minst 4 m. Markera eventuella grannars värmepumpsanläggningar.
  • När du som fastighetsägare ska installera en värmepump är viktigt att arbetet utförs på rätt sätt. Se till att de entreprenörer du anlitar har rätt kompetens och är certifierade. Certifieringssystem finns för både borrentreprenörer och installatörer.

Borrkax och borrvattenhantering

Vid bergborrning för energiutnyttjande och enskild vattentäkt uppkommer ofta stora mängder vatten (kallas spolvatten) innehållande borrkax. Man får inte tillföra spolvatten och borrkaxet till dagvattennätet eller diken. För att undvika detta är det viktigt att samla upp borrkaxet i en container.

Spolvattnet innehållande borrkax orsakar skador och/eller sätter igenledningsnätet med risk för översvämning. Därför är det viktigt att spolvattnet genomgår slamavskiljning innan det släpps ut till kommunens dagvattenledningar.

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella störningar som entreprenören kan drabba/orsaka grannar. Det kan vara till exempel rinnande spolvatten innehållande borrkax och att ledningsnätet sätts igen. Vägområde och gångbana ska rengöras från föroreningar efter avslutad borrning. Om detta inte görs kan kostnader för kontroll, spolning av dagvattenledningar, slamsug av dagvattenbrunn samt rengöring av vägområde att debiteras fastighetsägaren.

Miljösanktionsavgift

Om en värmepump installeras innan en anmälan har gjorts till kommunen kan detta medföra en miljösanktionsavgift.

Dokument

Beskrivning

Information från Sveriges geologiska undersökningar.

E-tjänster och blanketter

Anmälan om installation av värmepump samt grannyttrande om installation av värmepump – Mina sidor & blanketter

Miljöinspektör

Telefon
0151-191 00 (växeln)

E-post
miljo@vingaker.se

Besöksadress
Bondegatan 10 A
643 80 Vingåker