Elda trädgårdsavfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med – tänk på att du inte får elda upp det. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och energin i avfallet går förlorad.

Farorna med småskalig eldning av avfall

Grundprincipen är att inget avfall får eldas. Att öppet elda upp avfall är också ett slöseri på naturresurser då avfall kan användas till mycket annat.

Kommunen har ett hämtningsmonopol på hushållsavfall vilket innebär att man som enskild inte själv får ta hand om sitt avfall om man inte först lämnar in en anmälan till kommunen. Det avfall som är tänkt att eldas förutsätts dock inte ha en negativ påverkan för människors hälsa och på miljön. Tänk på att lämna in din anmälan i god tid.

När man eldar avfall, oavsett om det sker i tunna eller direkt på marken utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker. Bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken. Dessutom uppfattas ofta eldningen som störande framför allt den illaluktande röken utgör en direkt problem.

Det finns bättre sätt – Källsortera!

Avfall är inte bara något som man vill göra sig av med och elda upp. Att elda upp avfallet utan rening och utan att material och energi tas till vara är ett slöseri med naturresurser. Genom att sortera och samla in det avfall som uppstår kan det material, den energi eller den näring som finns i avfallet tas till vara. Till exempel används våra matrester, som sorteras i de gröna påsarna till biogas. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad förbränningsanläggning med modern rökgasrening. Avfallseldning utan rökgasrening ger vanligen stora utsläpp av olika miljögifter som tungmetaller, oförbrända kolväten, dioxiner med mera.

Med en bra källsortering hjälper du till att uppnå en bättre miljö. Läs mer om avfall, återvinning och var du kan lämna ditt avfall genom att klicka här.

Eldning av avfall är förbjudet

Enligt miljöbalken och avfallsförordningen är eldning av avfall förbjuden. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till avgiftsbelagd tillsyn, beslut om förbud och åtalsanmälan. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till ett år. För tillsynen fakturerar samhällsbyggnadsnämnden en timavgift enligt taxa bestämd av kommunfullmäktige.

Får man elda trädgårdsavfall?

Torrt trädgårdsavfall som kvistar och löv får eldas under vecka 17 och 40. Kontakta gärna kringboende innan du eldar, tänk på att röken och lukten sprids långt. Vid eldning av trädgårdsavfall ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås, att det som eldas ska vara torrt och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar besvär för kringboende. Du ska vara beredd att släcka om det visar sig att det uppstår kraftig rökutveckling. Hänsyn måste även tas till vindriktningen, risken att vindriktningen ändras och risken för att elden sprider sig. Upplever omgivningen eldningen som störande kan den komma att förbjudas. Du får heller inte elda om det råder eldningsförbud.

Kontakta Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för bedömning av eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt.

 

Valborgsmässoeld

Vad händer när du eldar annat än vanligt trädgårdsavfall?