Eldning av trädgårdsavfall

Nya regler gällande eldning av trädgårdsavfall

Från den 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall (bioavfall) i första hand ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

Den nya lagstiftningen syftar till att främja återvinning och kompostering så att trädgårdsavfallet kan återanvändas som resurs. Vid eldning återvinns inte materialet eller energin.

För att hantera ditt avfall på ett korrekt sätt rekommenderar Vingåkers kommun följande alternativ:

  1. Kompostera avfallet på din egen tomt.
  2. Lämna det på en återvinningscentral.
  3. Om du har tillgång till en flismaskin kan du göra egen flis av trädgårdsavfallet, som sedan kan användas som jordförbättringsmedel i rabatter eller runt träd och buskar. Flisen hjälper till att behålla fukten i jorden på ett bättre sätt.

Grundprincipen är att inget avfall får eldas. Att öppet elda upp avfall är också ett slöseri på naturresurser då avfall kan användas till mycket annat. När man eldar avfall, oavsett om det sker i tunna eller direkt på marken utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker. Bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken. Dessutom uppfattas ofta eldningen som störande framför allt den illaluktande röken utgör en direkt problem.

Källsortera ditt avfall
Avfall är inte bara något som man vill göra sig av med och elda upp. Att elda upp avfallet utan rening och utan att material och energi tas till vara är ett slöseri med naturresurser. Genom att sortera och samla in det avfall som uppstår kan det material, den energi eller den näring som finns i avfallet tas till vara. Till exempel används våra matrester, som sorteras i de gröna påsarna till biogas. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad förbränningsanläggning med modern rökgasrening. Avfallseldning utan rökgasrening ger vanligen stora utsläpp av olika miljögifter som tungmetaller, oförbrända kolväten, dioxiner med mera.

Med en bra källsortering hjälper du till att uppnå en bättre miljö. Läs mer om avfall, återvinning och var du kan lämna ditt avfall.

Eldning av avfall är förbjudet
Enligt miljöbalken och avfallsförordningen är eldning av avfall förbjuden. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till avgiftsbelagd tillsyn, beslut om förbud och åtalsanmälan. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till ett år. För tillsynen fakturerar samhällsbyggnadsnämnden en timavgift enligt taxa bestämd av kommunfullmäktige.

Eldning inom detaljplanelagt område

När det kommer till att bränna trädgårdsavfall, är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras, till exempel ris, kvistar och grenar. Eldning är endast tillåten under vecka 17 och vecka 40 inom detaljplanerat område.

Valborgsmässoeld

De nya reglerna kommer inte påverka planerade majbrasor i Vingåkers kommun i år (2024) och någon dispens behöver därmed inte sökas hos kommunen. Du som anordnar en valborgsmässoeld ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. Valborgsmässoeldar anmäls till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) och inom detaljplanerat område även till polisen.

Miljöinspektör (Hälsoskydd, LEFT)/Miljöstrateg