Asbest

Asbest utgör en hälsorisk på grund av dess hälsofarliga egenskaper och har därför specifika regler för hantering.

Asbest/Eternit är en samling mineraler som har använts i byggmaterial på grund av sina tekniska egenskaper och återfinns främst i byggnader uppförda före 1979. Det kan finnas i olika delar av bostadshus, såsom ventilationskanaler, rörisolering, tak i form av eternitskivor och golvplattor. Användningen av asbest är förbjuden i Sverige sedan 1982.

Asbest utgör ingen fara när det är intakt eller inkapslat. Faran uppstår vid rivnings- eller ombyggnadsarbete då asbestfiber kan frigöras och orsaka allvarliga lungsjukdomar och cancer.

Hantering av asbest

Rivningslov

Rapportering av farligt avfall

Transport av farligt avfall

Åtgärder för egen säkerhet