Ansöka om dispens – undantag från renhållningsföreskriften

Alla fastigheter med hushåll omfattas av den kommunala renhållningen. Om man av någon anledning vill frångå Vingåkers kommuns renhållningsföreskrifter, så måste man ansöka om dispens.

Ansökan ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun där den prövas av kommunens miljöinspektörer.

Dispens går att söka för:

  • Ändra hämtningsintervall av avfallskärl
  • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall
  • Gemensam avfallsbehållare
  • Eget omhändertagande av latrin/spridning av urin
  • Slamtömning vartannat år
  • Eget omhändertagande av avloppsslam/filtermaterial i fosforfälla i enskild avloppsanläggning
  • Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Blankett för ansökan om dispens går att hitta på Vingåkers kommuns hemsida under Mina sidor. Läs mer om vad som krävs för att en dispens ska godkännas nedan.


Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall

Vanligtvis hämtas hushållsavfall varannan vecka. Om du istället vill ha hämtning var fjärde vecka krävs det att du komposterar allt matavfall.

Du behöver då fylla i en anmälningsblankett om kompostering av matavfall som sedan ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden. I anmälan kryssar du i ”varannan hämtning”.

Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ut någon avgift för anmälan om kompostering.

 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Om din fastighet kommer att stå oanvänd under en längre tid (minst sex månader) kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Ansökan måste göras senast två månader innan planerat uppehåll. Observera också att ett beviljat uppehåll fortfarande innebär att en grundavgift ska betalas till renhållaren. Kontakta Sörmland Vatten för mer information om detta.

Ansökan kan medges upp till tre år.

Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa.

 

Gemensam avfallsbehållare

Det finns möjlighet att ansöka om att dela avfallskärl med en granne eller närliggande fastighet. En förutsättning är att avfallet inte överskrider bestämmelser om fyllnadsgrad och vikt.

Ansökan medges tillsvidare.

Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa.

 

Eget omhändertagande av latrin/spridning av urin

Om du har utedass, mulltoa eller liknande torr toalett kan du ansöka om att omhänderta latrinet på den egna fastigheten. Mer information om omhändertagande av latrin.

Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa.

 

Slamtömning vartannat år

Tömning av slam vartannat år kan medges. En förutsättning är att avloppet har en väl fungerande slamavskiljare med efterföljande rening. Innan tillstånd kan medges behöver eventuellt en inspektion göras på plats för att kontrollera avloppet.

Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa.

OBS! Om ni anlägger ett nytt enskilt avlopp kan ni i samband med detta ansöka om slamtömning vartannat år. Ni slipper då den extra debiteringen. Dispensen medges först när anläggningen är färdigställd och slutinspektion utförts.

 

Eget omhändertagande av avloppsslam / filtermaterial i fosforfälla i enskild avloppsanläggning

Ansökan om eget omhändertagande av avloppsslam kan medges i särskilda fall. En förutsättning är att du är lantbrukare med tillgång till egen gödselbrunn. Om din enskilda avloppsanordning är försedd med en fosforfälla som är lågt belastad, har du som fastighetsägare möjlighet att ansöka om ändrat hämtningsintervall. Kontakta miljökontoret för mer information om du vill ansöka om ändrat hämtningsintervall för filtermaterial.

Ansökan beviljas tillsvidare.

Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa.

 

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

I särskilda fall kan en fastighetsägare beviljas befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall. Fastighetsägaren ska då kunna visa att avfallet kan omhändertas på den egna fastigheten utan att olägenhet uppkommer. Möjlighet till befrielse finns även om fastigheten saknar byggnader, bedöms obeboelig eller andra särskilda omständigheter.

Ansökan beviljas tillsvidare.

Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa.

E-tjänster och blanketter

Anmälan om kompost, ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall med mera – E-tjänster & blanketter