Ansöka om dispens – undantag från renhållningsföreskriften

Om man av någon anledning vill frångå Vingåkers kommuns renhållningsföreskrifter, så måste man ansöka om dispens. Ansökan ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun där den prövas av kommunens miljöinspektörer.

Följande möjligheter finns för dispensansökan:

 

Beställning av ändrat hämtningsintervall i avfallskärl

För att få hämtning av hushållsavfallet var fjärde vecka (från en- och tvåbostadshus eller fritidshus)  krävs att du komposterar allt matavfall. Du behöver anmäla om kompostering av matavfall till Samhällsbyggnadsnämnden. I anmälan kan du ange om du önskar ”varannan hämtning”, vi skickar då vidare din önskan till Sörmland Vatten och Avfall AB som behandlar den.

Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ut någon avgift för anmälan om kompostering.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Om din fastighet kommer att stå oanvänd under en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Din fastighet måste då stå oanvänd i minst sex månader för permanentboenden och en hel hämtningssäsong för fritidshus. Ansökan måste göras senast två månader innan planerat uppehåll. Observera också att ett beviljat uppehåll fortfarande innebär att en grundavgift ska betalas till renhållaren. Kontakta Sörmland Vatten för mer information om detta.

Ansökan kan medges upp till tre år.

Kostnad för handläggning: 587 kronor

Gemensam avfallsbehållare

Det finns möjlighet att ansöka om att dela avfallskärl med en granne eller närliggande fastighet. En förutsättning är att avfallet inte överskrider bestämmelser om fyllnadsgrad och vikt.

Ansökan medges tillsvidare.

Kostnad för handläggning: 1 174 kronor per sökande

Eget omhändertagande av latrin/spridning av urin

Om du har utedass, mulltoa eller liknande torr toalett kan du ansöka om att omhänderta latrinet på den egna fastigheten. Läs mer om det genom att klicka här.

Kostnad för handläggning:  1 174 kronor

Slamtömning vartannat år

Tömning av slam vartannat år kan medges. En förutsättning är att avloppet har en väl fungerande slamavskiljare med efterföljande rening. Innan tillstånd kan medges behöver eventuellt en inspektion göras på plats för att kontrollera avloppet.

Kostnad för handläggning: 2 348 kronor när inspektion krävs.

OBS! Om ni anlägger ett nytt enskilt avlopp kan ni i samband med detta ansöka om slamtömning vartannat år. Ni slipper då den extra debiteringen. Dispensen medges först när anläggningen är färdigställd och slutinspektion utförts.

Eget omhändertagande av avloppsslam / filtermaterial i fosforfälla i enskild avloppsanläggning

Ansökan om eget omhändertagande av avloppsslam kan medges i särskilda fall. En förutsättning är att du är lantbrukare med tillgång till egen gödselbrunn. Om din enskilda avloppsanordning är försedd med en fosforfälla som är lågt belastad, har du som fastighetsägare möjlighet att ansöka om ändrat hämtningsintervall. Kontakta miljökontoret för mer information om du vill ansöka om ändrat hämtningsintervall för filtermaterial.

Ansökan beviljas tillsvidare.

Kostnad: 1 174 kronor/timmen.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

I särskilda fall kan en fastighetsägare beviljas befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall. Fastighetsägaren ska då kunna visa att avfallet kan omhändertas på den egna fastigheten utan att olägenhet uppkommer. Möjlighet till befrielse finns även om fastigheten saknar byggnader, bedöms obeboelig eller andra särskilda omständigheter.

Ansökan beviljas tillsvidare.

Kostnad: 1 174 kronor/timmen.

E-tjänster och blanketter

Anmälan om kompost, ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall med mera – Mina sidor & blanketter

Miljöinspektör

Telefon
0151-191 00 (växeln)

E-post
miljo@vingaker.se

Besöksadress
Bondegatan 10 A
643 80 Vingåker