Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer.

Radon finns i marken, luften och vattnet. När det gäller luften i våra bostäder är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Markradon kan tränga in i bostaden till exempel genom sprickor i grunden eller via otätheter där el-, vatten- och avloppsrör går in i huset. Radon kan också komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet.

Om du vill mäta radon kan du vända dig till ett godkänt mätlaboratorium och beställa radondosor. Mätningen ska pågå under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. För att hitta ett ackrediterat mätlaboratorium kan du gå in på SWEDAC:s hemsida längre ner på sidan.

Risker med radon

Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan ta skada av det, och i värsta fall kan det leda till utvecklingen av lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för desto större är risken.

Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. Även passiva rökare, som familjemedlemmar, löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljön. Av dessa är 90 procent rökare.

Radonhalten mäts i antal Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. För att minska risken att din hälsa ska påverkas negativt, har Folkhälsomyndigheten angivit att radongashalten i inomhusluft inte bör överstiga 200 Bq/m3.

Lämna in ett klagomål

En betydande del av arbetet med hälsoskyddstillsynen består av klagomålshantering. Fyll i din anmälan så utförligt som möjligt. Samhällsbyggnadsenheten kommer därefter göra en bedömning av din anmälan. Vi skickar vanligtvis en skrivelse till verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och ber denne yttra sig över den informationen du anger. Därefter genomförs vanligtvis en inspektion. Om samhällsbyggnadsenheten bedömer att en olägenhet föreligger kan krav om åtgärder ställas på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

E-tjänster och blanketter

Anmälan klagomål störningar i boendet eller utomhus, bullerproblem, avfall eller livsmedel – E-tjänster & blanketter