Luftkvalité

Luftföroreningar kommer till stor del från vägtrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar och från industrier och förbränningsanläggningar. I tätbebyggda områden har dåligt fungerande fastbränsleeldning (vedeldning) negativ påverkan på utomhusluften.

Rök från bristfällig vedeldning innehåller bland annat höga halter av partiklar såsom flyktiga organiska kolväten (VOC) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Sådana ämnen kan vara cancerframkallande och orsaka problem i andningsvägar och hjärt- och kärlsystem. Människor med luftvägsproblem, till exempel astmatiker, barn och äldre människor är särskilt känsliga för vedeldningsrök.

Det här kan du göra för att förbättra luftkvaliteten

 • Gå, cykla eller åk buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter
 • Välj en bil med låga utsläpp, till exempel en elbil eller biogasbil om du köper ny bil
 • Välj elcykel i stället för extra bil
 • Använd motorvärmare när det är kallt och undvik tomgångskörning
 • Håll den skyltade hastigheten
 • Bor du i ett tätbebyggt område rekommenderas endast så kallad trivseleldning. Med det menas eldning vid enstaka tillfällen.

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka hälsobesvär. Undvik tomgångskörning så långt som möjligt, speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen. Inom Vingåkers kommun gäller tomgångskörning max 1 minut. 

Regeln finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Den gäller dig som kör bil, moped, motorcykel, traktor, lyftkran eller andra fordon med förbränningsmotor.

Fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar, är undantagna från regeln.

Om trafiken gör att du måste stanna, exempelvis i en trafikkö, får du har bilen på tomgång längre än 1 minut. Vid en järnvägsövergång däremot gäller regeln om max 1 minut.

Om du inte följer regeln för tomgångskörning kan du få böter.

Elda rätt

Hur du eldar hemma i din lokala eldstad påverkar mängden hälsoskadliga utsläpp i din närmiljö. Nedan ser du några tips på hur du bäst eldar i din eldstad utan att störa dina grannar och minimera utsläppen i din närmiljö.

Tips för att elda rätt

 • Din eldstad är avsedd för trivseleldning och inte som huvudsaklig uppvärmningskälla av bostaden. Använd därför endast din eldstad för trivseleldning högst några gånger i veckan.
 • Använd bara torra och rena vedträn som inte är för stora. Se till att ha bra lufttillförsel.
 • Använd braständare eller fint huggna vedträn när du tänder. Tänd brasan i toppen. Då förbränns gaser i röken bättre i stället för att spridas som föroreningar i luften.

Röken avslöjar om du eldar rätt

 • Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig betyder det att den innehåller mycket tjärämnen. Vid god förbränning är röken vit och luktar inte. Eftersom du alltid har en viss mängd vatten i veden kommer röken ofta vara vit av vattenånga som kondenserar i den kalla luften. Varmare dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett värme.
 • Visa hänsyn till dina grannar. Vissa människor, till exempel astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Miljöinspektör (Hälsoskydd, LEFT)/Miljöstrateg