Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Mögel kan börja växa om det har tillgång till fukt, syre och näring, exempelvis smuts, trä eller damm. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fukt som tränger in i väggar, tak eller golv, i kombination med låg luftomsättning.

Fuktskador kan leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial vilket ökar risken för att kemiska ämnen avges till luften. Detta kan ge hälsoproblem, och det är vanligt att människor som vistas i fuktiga hus upplever irritation i luftvägar och ögon. Om fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster att börja växa.

Förebygg fukt och mögel

Du kan själv förebygga fukt och mögel genom att se till att ventilationen i din bostad fungerar som den ska. Då minskar risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer. Håll ventiler öppna och rengör dem med jämna mellanrum. Använd duschdraperi och torka bort vattnet från golvet efter duschning. Har du badkar bör du hålla rent under det. Om en fuktskada inträffar, se till att åtgärda den så fort som möjligt.

Om du misstänker fukt- eller mögelproblem

Hyr du din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Bor du i en bostadsrätt så vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Äger du din egen bostad bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att få råd om hur du ska gå vidare.

Lämna in ett klagomål

En betydande del av arbetet med hälsoskyddstillsynen består av klagomålshantering. Fyll i din anmälan så utförligt som möjligt. Samhällsbyggnadsenheten kommer därefter göra en bedömning av din anmälan. Vi skickar vanligtvis en skrivelse till verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och ber denne yttra sig över den informationen du anger. Därefter genomförs vanligtvis en inspektion. Om samhällsbyggnadsenheten bedömer att en olägenhet föreligger kan krav om åtgärder ställas på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

E-tjänster och blanketter

Anmälan klagomål störningar i boendet eller utomhus, bullerproblem, avfall eller livsmedel – E-tjänster & blanketter