Boendemiljö

Att vistas inomhus påverkar din hälsa på olika sätt. I Sverige spenderar vi ungefär 90 % av vår tid inomhus eftersom vi lever i ett kallt klimat. Det är därför viktigt att vår inomhusmiljö är så bra som möjligt så att vi inte utsätts för faktorer som påverkar vår hälsa på ett dåligt sätt.

Miljöbalken reglerar flera av de faktorer som påverkar inomhusmiljön, till exempel radon, fukt och mögel, ventilation, temperatur, och buller. Miljöbalkens regler för inomhusmiljön omfattar bland annat bostäder, skolor, förskolor, fritidshem, vårdboenden, hotell och badhus.

Miljöbalkens regler omfattar dock inte inomhusmiljön på arbetsplatser. Kontakta då Arbetsmiljöverket.

Om du upplever problem på grund av din boendemiljö eller då du vistas på din skola, förskola eller liknande så kan du lämna in ett klagomål till samhällsbyggnadsenheten. Om ditt klagomål är befogat kan samhällsbyggnadsnämnden ställa krav på fastighetsägaren så att problemen åtgärdas.

Hur är din inomhusmiljö?

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. En av de viktigaste faktorerna för hur vi mår är inomhusmiljön i våra bostäder. Exempel på faktorer som kan göra oss sjuka eller påverka vårt välbefinnande är buller, radon, fukt och mögel, för höga eller låga temperaturer, bristfällig ventilation eller olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.  Sådana störningar kan, om de inte är helt tillfälliga, utgöra olägenheter för människors hälsa (förr kallade man dem ”sanitära olägenheter”).

Om du störs av något i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller den som orsakar störningen (verksamhetsutövaren). Får du inget gehör trots detta kan du lämna in en anmälan som ett klagomål till samhällsbyggnadsenhetens miljöinspektörer.

Vad kan en miljöinspektör göra?

Samhällsbyggnadsenheten utövar tillsyn enligt miljöbalken över verksamheter som påverkar människors hälsa och miljön. Detta innebär att vi är skyldiga att ingripa när en verksamhetsutövare inte vidtar rimliga åtgärder mot en olägenhet.

Samhällsbyggnadsenheten ger också information och råd till verksamhetsutövare. Ett ytterligare ansvar är att vidta omedelbara åtgärder som behövs för att spåra och undanröja smitta om ett sällskapsdjur eller ett objekt bär på en för människor allvarlig smittsam sjukdom.

Vad kan miljöinspektören inte göra?

Samhällsbyggnadsenhetens miljöinspektörer handlägger inte ärenden där det är uppenbart att olägenhet enligt miljöbalken inte föreligger.

Miljöinspektörerna utför eller handlägger till exempel inte:

  • Ärenden som rör vilda djur, exempelvis närgångna vildsvin. Om vilda djur uppträder aggressivt inom tätbebyggt område ska polisen kontaktas.
  • Störningar från grannar (fester, missbruk, ”grannfejder”). Ta i första hand kontakt med den granne som orsakar störningen. I andra hand kontaktar du din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. Vid störningar av ordningskaraktär kan polis kontaktas.
  • Besiktningar av fastigheter inför husköp. För detta ska fackman/konsult anlitas.
  • Större utredningar av inomhusmiljön. Fastighetsägaren är ansvarig för utredningar av inomhusmiljön och anlitar bäst en fackman för detta. I klagomålsärenden kan samhällsbyggnadsenheten i samband med en inspektion göra vissa mätningar för att bedöma om olägenheter föreligger och om vidare utredning krävs.
  • Bekämpning av ohyra i eller kring en fastighet. Fastighetsägaren ansvarar för att sanering blir gjord och för detta ändamål anlitas lämpligen en saneringsfirma.
  • Arbetsmiljörelaterade ärenden. Kontakta Arbetsmiljöverket.
  • Lösspringande och aggressiva hundar. Kontakta polisen.
  • Olycksrisker på skolgård, lekplats eller kopplade till byggnader och installationer. Kontakta fastighetsägaren.

Lämna in ett klagomål

En betydande del av arbetet med hälsoskyddstillsynen består av klagomålshantering. För att vi ska kunna handlägga ditt klagomål på bästa sätt så vill vi helst att anmälan görs på vår blankett för klagomål.

Vänd dig i första hand till den som orsakar störningen och berätta om de problem som du upplever. I många fall kan problemen lösas direkt. Om detta inte hjälper kan du skicka in en klagomålsblankett till miljökontoret. Klagomålsblanketten hittar du under Mina sidor.
För att miljökontoret ska gå vidare med ditt ärende måste störningen/olägenheten utgöra en hälsorisk.

Fyll i blanketten så utförligt som möjligt. Samhällsbyggnadsenheten kommer därefter göra en bedömning av din anmälan. Vi skickar vanligtvis en skrivelse till verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och ber denne yttra sig över den informationen du anger. Därefter genomförs vanligtvis en inspektion. Om samhällsbyggnadsenheten bedömer att en olägenhet föreligger kan krav om åtgärder ställas på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

Klicka på något ämne i punktlistan för att läsa mer:

E-tjänster och blanketter

Anmälan klagomål störningar i boendet eller utomhus, bullerproblem, avfall eller livsmedel – E-tjänster & blanketter