Installera solceller och solfångare

Installation av solfångare och solceller är bygglovsbefriade när:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasad eller tak och följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

En anmälan kan krävas när:

 • Om solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion, till exempel om det behöver göras förstärkning av befintlig konstruktion för att bära upp solcellerna.
 • När anläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, till exempel om brandcellsgränser bryts vid montering av solceller.

Även om solfångare eller solceller inte kräver bygglov kan de kräva en anmälan. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Kommunen tar inte ut någon avgift vid anmälan om installation av solceller för att stödja dessa åtgärder. Längre ner på sidan hittar du anmälningsblanketten.
Dessa handlingar krävs när du lämnar in en anmälan:

 • Ansöknings/anmälningsblankett
 • Teknisk beskrivning
 • Fasadritning/Foto
 • Kontrollplan
 • Situationsplan

Fristående solenergianläggningar

Till skillnad mot solfångare och solceller på byggnader är fristående solfångare och solceller aldrig bygglovspliktiga, förutsatt att de uppförs direkt på mark och inte kan definieras som byggnad.

 

Bra att tänka på!

 • Taksäkerheten ska alltid vara uppfylld.
 • Räddningsinsatser i samband med brand ska vara säkerhetsställda.
 • Genom att alltid följa Räddningstjänstens råd och anvisningar säkerhetsställer man att räddningsinsatser vid brand är möjliga.
 • Vid installation på stora byggnader, till exempel flerbostadshus, industrier och sammanbyggda byggnader är det lämpligt att rådgöra med Västra Sörmlands Räddningstjänst innan solenergianläggningen installeras.
 • Även om det inte krävs bygglov eller anmälan för att montera en solfångare eller solceller på en byggnad måste de uppfylla de krav i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS som gäller för åtgärden. Utformnings- och egenskapskraven får dock anpassas och avsteg får göras i den utsträckning som är rimlig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Elektriska installationer av solenergianläggningar ska uppfylla Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter.

Västra Sörmlands räddningstjänst rekommenderar

Projektering
Vid projektering av större solcellsanläggningar önskar Räddningstjänsten ett tidigt samråd (diskussion mellan olika parter) med anläggningsägaren.
Montering
Solpanelerna bör inte täcka hela taket. Vid exempelvis brandvägg som går mellan byggnader bör det finnas möjlighet för räddningstjänsten att kunna utföra håltagningar.
Utmärkning
I anslutning till centralapparaten (ifall byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm) eller vid naturlig ingång till byggnaden ska det märkas upp att byggnaden är försedd med solceller.
Kontaktperson
Det ska alltid finnas en namngiven kontaktperson (installatör, fastighetsskötare eller liknande) i anslutning till växelriktare (eller annan tydlig plats i anslutning till solcellsanläggningen) vid större anläggningar.
Insatsstöd
Vid större anläggningar ska det finnas ett insatsstöd i närhet till centralapparat (ifall byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm) eller vid ingång till byggnaden. Insatsstödet ska innehålla tydliga ritningar över var matarkablar från panelerna är förlagda samt var växelriktare finns.

Olika rekommenderade systemlösningar:

 • Matarkablar (likström) från panelerna blir strömlösa ifall strömmen till panelerna/byggnaden bryts. En typ av sådan lösning är att växelriktaren sitter i respektive panel. Det innebär att panelen och de matarkablar som finns blir säkra ifall strömmen bryts. Det finns även andra bra varianter som kan uppnå samma resultat.
 • En manuell brytare/knapp till solcellsanläggningen ska finnas i närhet till angreppsvägen. Om objektet har ett automatiskt brandlarm med vidarekoppling till räddningstjänsten bör strömmen till panelerna brytas vid aktiverat larm.
 • Växelriktare placeras på tak så nära solcellerna som möjligt. Denna lösning innebär att kablarna med likström förläggs på en kort sträcka vilket minskar risken för insatspersonalen. Viktigt är då att kablarna förläggs synliga på taket. Denna lösning uppnår inte samma säkerhet som första lösningen. Sträckan mellan växelriktaren och solcellerna kommer i detta fall fortfarande att vara strömförande
  och farlig.
 • Brandmansbrytare innebär att en brytare till likströmskablarna placeras så nära solcellerna som möjligt. En knapp för att styra dessa brytare ska då finnas i närhet till angreppsvägen. Om objektet har ett automatiskt brandlarm med vidarekoppling till räddningstjänsten bör brytaren slå ifrån vid ett aktiverat larm. Denna lösning uppnår inte samma säkerhet som första lösningen. Sträckan mellan panelerna och brytaren kommer fortfarande att vara strömförande och farlig.

E-tjänster och blanketter

Bygglovsansökan – E-tjänster & blanketter

Byggnadsinspektör

Telefon
0151-192 38, 0151-192 39

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Telefontid
Måndag-fredag 10.00-12.00