Bygglovsprocessen

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du anmäla eller ansöka om det till samhällsbyggnadsnämnden . Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området.

Från det att du lämnat in din ansökan har vi  tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Med nya plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder.
Tidigare behövde du samtidigt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya plan- och bygglagen. Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.
Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig.

Kortfattat hur bygglovsprocessen går till:

 1. Ansökan om bygglov kommer in
 2. Ansökan registreras
 3. Kontroll om ansökan är komplett
 4. Om ej komplett begärs en komplettering in
 5. Om komplett eller när komplettering har inkommit så att ansökan anses komplett startar handläggningstiden.
 6. Remissinstanser får en remiss från samhällsbyggnadsnämnden
 7. Yttrande från remissinstanser kommer in
 8. Sökande får svara på yttranden som inkommit om det anses vara till sökandens nackdel
 9. Sökande kommer in med svar
 10. En lokaliseringsprövning görs där ansökan kontrolleras mot detaljplan, områdesbestämmelser med mera
 11. Om det inte finns några anmärkningar under lokaliseringsprövningen ges ett beslut om bygglov
 12. Kallelse till tekniskt samråd ges ut och det kan här bli aktuellt att komplettera ansökan inför startbesked
 13. Tekniskt samråd hålls och om det inte finns något som hindrar beslut om startbesked under samrådet så beslutas det om startbesked
 14. Byggnation kan påbörjas

Detaljplan

Arbetsplatsbesök

Kontrollansvarig

Laga kraft

Plan- och bygglagen i din vardag

Slutbesked

Slutsamråd

Startbesked

Taxa/avgift

Tekniskt samråd

Utställning - Översiktsplan/ Detaljplan

Översiktsplan

E-tjänster och blanketter

Bygglovsansökan med mera – Mina sidor & blanketter

Byggnadsinspektör

Namn
Tony Ljungberg

Mobil
070-591 28 96

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Besöksadress
Bondegatan 10 A