Bygglovsprocessen

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du anmäla eller ansöka om det till samhällsbyggnadsnämnden . Detta krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området.

Från det att du lämnat in din ansökan har vi  tio veckor på oss för att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Med nya plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionsnedsättningar.
Tidigare behövde du samtidigt med ansökan om bygglov också göra en bygganmälan. Det behöver du inte göra i och med nya plan- och bygglagen. Men för vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du fortfarande anmäla. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.
Är du osäker om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig får du ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig.

Kortfattat hur bygglovsprocessen går till:

 1. Ansökan om bygglov kommer in.
 2. Ansökan registreras.
 3. Kontroll om ansökan är komplett.
 4. Om ansökan inte är  komplett begärs en komplettering in.
 5. Om komplett eller när komplettering har kommit in så att ansökan anses komplett startar handläggningstiden.
 6. Remissinstanser får en remiss från samhällsbyggnadsnämnden.
 7. Yttrande (uttalande eller kommentar) från remissinstanser kommer in.
 8. Sökande får svara på yttranden som kommit in om det anses vara till sökandens nackdel.
 9. Sökande kommer in med svar.
 10. En lokaliseringsprövning görs där ansökan kontrolleras mot detaljplan, områdesbestämmelser med mera.
 11. Om det inte finns några anmärkningar under lokaliseringsprövningen ges ett beslut om bygglov.
 12. Kallelse till tekniskt samråd (diskussion och överläggning) ges ut och det kan här bli aktuellt att komplettera ansökan inför startbesked.
 13. Tekniskt samråd hålls och om det inte finns något som hindrar beslut om startbesked under samrådet så beslutas det om startbesked.
 14. Byggnation kan påbörjas.

Detaljplan

Arbetsplatsbesök

Kontrollansvarig

Laga kraft (börja gälla)

Plan- och bygglagen i din vardag

Slutbesked

Slutsamråd (möte med kommun, byggherre & kontrollansvarig)

Startbesked

Tekniskt samråd

Utställning - Översiktsplan/ Detaljplan

Översiktsplan

E-tjänster och blanketter

Bygglovsansökan med mera finns på – E-tjänster & blanketter. Länken öppnas i en ny flik.

Byggnadsinspektör

Telefon
0151-192 38, 0151-192 39

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Telefontid
Måndag-fredag 10.00-12.00