Bygga nytt, ändra, riva och bostadsanpassning

Här hittar du information om du är i tankar på att bygga nytt, ändra eller riva ditt hus eller vill veta mer om strandskydd.

Bygglov

Du kan behöva bygglov  om du:

  • bygger nytt
  • bygger till
  • ändrar byggnadens användningssätt
  • inreder en ny bostad eller lokal
  • ändrar fasaden – till exempel målar om eller byter taktäckningsmaterial
  • lägger upp ett upplag eller sätter upp en skylt, ett plank eller en mur
  • byter fönster eller dörrar
  • sätter in fler fönster eller dörrar

Från och med 1 juli 2017 gäller en rad nya regler för bostadsbyggande.

Kommunen ska få tidigare besked av länsstyrelsen om vad staten anser om planerade byggen som kommunen tänker utföra. Genom att ha ett tidigare besked anser man från regeringens håll att det minskar risken för onödigt planerande, länsstyrelsen får även krav på sig att inom 2 månader ge beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som kommunen beslutat om.

Delegering kortar tiden
Vid beslut om att anta detaljplaner kan kommunfullmäktige delegera dessa från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Detta ska medföra att handläggningstiden blir kortare och kostnaderna mindre. Det är endast vid principiella beslut som kommunfullmäktige ska anta en detaljplan.

Bygglov slopas för balkonger
När det kommer till balkonger, fasadändringar och burspråk tas bygglovskravet bort och detta blir bara anmälningspliktigt. Tillfälliga lokaler såsom till exempel valstugor och evenemangskiosker blir även de bygglovsbefriade men anmälningspliktiga.
Kraven om bygglov står kvar i områden som enligt översiktsplanen är riksintressen för kultur och miljö (där det är utökad bygglovsplikt).


Plan- och bygglagen

Den 2 maj 2011 infördes en ny Plan- och bygglag. Den nya lagen kräver en ökad arbetsinsats av kommunerna för bland annat utökade besök på byggplatsen.  Den nya lagen innebär även utökade krav på dig som byggherre och ställer krav på den som ska vara kontrollansvarig för ditt bygge.
Den 1 juli 2016 infördes nya regler för icke bygglovspliktiga åtgärder i Plan- och bygglagen.
För mer information om bygglov och Plan – och bygglagen, läs mer på Boverket genom att klicka här.

Bygglovsprocessen
För att lära dig mer om bygglovsprocessen och allt vad det innebär kan du titta på denna sida för mer information.

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad behöver du lämna in en anmälan. Processen är nästan densamma som för bygglovsprocessen.

Bostadsanpassning

Har du någon funktionsnedsättning eller är i behov av att anpassa ditt hem?
Klicka här för att läsa mer om hur du gör när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag.

E-tjänster och blanketter

Bygglovsansökan, rivningslovsanmälan med mera – Mina sidor & blanketter

Har du frågor? Kontakta våran byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

Namn
Tony Ljungberg

Mobil
070-591 28 96

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Besöksadress
Bondegatan 10 A