Bredband

Bredbandsbyggnationen i Vingåker går enligt plan och det grävs för fullt, och på många platser samtidigt. Det kan kanske upplevas något rörigt om man inte vet hur utbyggnaden går till i praktiken.

Byggnationen av landsbygdsnätet sker i olika etapper. Man börjar i tätorterna och fortsätter sedan ut till övriga landsbygden som är indelat i olika geografiska utbyggnadsområden. Det är lite olika faser som byggnationen genomgår och av olika entreprenörer:

 • IP-Only är fibernätsägaren som ansvarar för fiberutbyggnaden i Vingåker, och det är deras dotterbolag byNet som ansvarar för byggnation på landsbygden.
 • byNet i sin tur handlar upp olika gräventreprenörer för själva grävningen och förläggningen av rören som fibern ska gå i. När rören kommit på plats blåser man i fibern och svetsar samman den i skarvar och ansluter den till olika noder. Parallellt monteras utrustning till alla fastigheter som ska anslutas och slutligen kommer tekniker på plats som installerar anslutningarna mellan fastigheter och noder.

Detta gör att det är flera olika entreprenörer som kommer att röra sig i området för byggnation. Man utgår hela tiden från noder och bygger sig vidare vilket gör att man kan börja ansluta områdesvis vartefter mindre områden blir klara. Detta innebär att man inte behöver vänta på att hela landsbygdsområdet är klart.

Status på utbyggnaden september 2020

 • 4 004 tänkbara adresspunkter för fiberanslutning
 • 2 448 har beställt en anslutning
 • 2 095 av dessa är anslutna
 • 353 är kvar att anslutna

Det innebär att 86 % av de som beställt en anslutning är klara och att 14 % återstår att bygga.

Det har grävts 38 mil för att nå de nu anslutna 2095 adresserna i de utbyggda områdena, och det återstår 17 mil grävning på ett nästan lika stort geografiskt område för att ansluta de återstående 353 adresserna.

 • 241 stycken i området Högsjö landsbygd
 • 56 stycken i området Baggetorp del 2
 • 13 stycken i det klara området Österåker som fastnat i ledningsrättsärende med markägare
 • 30 stycken i det klara området Marmorbyn som gäller fritidsområdet Ålsätter där det inväntas samförläggning med VA
 • 5 stycken i det klara området Läppe, spridda adresser berörda av ledningsrättsärende 2st, och 3st nybyggnation
 • 4 stycken i det klara området Österåker, spridda adresser där processen fastnat i tillstånd som inte givits
 • 4 stycken i det klara området Marmorbyn, spridda fastigheter där processen fastnat i tillstånd som inte givits.

Våren 2015 fick samtliga fastigheter i Vingåkers kommun ett erbjudande om fiber och kommunen delades in i fem fiberområden. En förutsättning för att påbörja utbyggnaden är att ett  tillräckligt stort antal hushåll vill ansluta sig till fibernätet. Varje fiberområde fick ett minsta möjliga antal som behövde uppnås för att byggnationen skulle påbörjas i respektive område.

Utbyggnaden har sedan skett i turordning utifrån de områden som nått det korrekta antalet fiberbeställningar. Att alla fick erbjudandet vid ett och samma tillfälle, och att byggnationen sen skett i en turordning utifrån beställningsgraden har av naturliga skäl inneburit att vissa hushåll fått fiberanslutning tidigare medan andra fått vänta.

Samtliga områden uppnådde nivån på beställningar under året 2015, utom område Högsjö landsbygd. När detta område fortfarande inte nått upp till kriterierna hösten 2016 fattades det trots att kriterierna inte uppnåtts, ett byggbeslut på att området skulle byggas ut. Detta i tron att fler beställningar skulle komma in när byggnationen pågår i övriga områden. Detta skedde inte, istället har området fått flera uppsägningar av beställningar som sedan skapat fördröjningar då hela området behöver projekteras om då det råder stora ekonomiska utmaningar att bygga ut hela området med så få beställda anslutningar, som redan från början inte uppnådde kriterierna för byggnation. Nu pågår projektering, upphandling och genomgång av området för att få detaljerade underlag för att kunna avgöra om området går att bygga under rådande förutsättningar.
Information kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare om hur processen fortlöper.

 

Vingåker - en del av Smart Fiberland