Brandskydd och sotning

Sotning och brandskyddskontroll är en viktig del för att minska risken för bränder i bostäder. Enligt Lagen om skydd mot olyckor är kommunen ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroller sker. I Vingåkers kommun finns en sotare som på uppdrag av kommunen sköter sotningen i kommunen.

Från och med 2015-01-01 kommer rengöringen (sotningen) och brandskyddskontrollen utföras av Skorstenfejarna LJ AB. Företaget bedriver sotningsverksamhet i Katrineholms kommun sedan 2009 och i Finspångs kommun sedan 2001. Det är kommunens ansvar att rengöring sker i ett brandförebyggande syfte, kommunen har överlåtit ansvaret för detta till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR).

Brandskyddskontroll ska alltid utföras av kommunen eller av den entreprenör som är utsedd. VSR ansvarar och kontrollerar att rengöringen och brandskyddskontrollerna fungerar i kommunen. VSR rapporterar om hur sotningsverksamheten fungerar till VSRs direktionen kontinuerligt.

Sotning

Vid sotning avlägsnas brandfarliga beläggningar som gör att risken för brand minskas. Varje kommun beslutar hur ofta sotning ska ske i kommunen i de så kallade sotningsfristerna. Sotningsintervallet varierar från sotning 6 gånger per år till 1 gång vart fjärde år beroende på typ av anläggning.

 

Sota själv

Fastighetsägare kan ansöka hos kommunen om att själv få sota/rensa sin egen anläggning. För att få göra detta krävs att den enskilde fastighetsägaren kan visa att sotningen sker på ett betryggande sätt. Fastighetsägaren måste även kunna intyga att personen kan arbeta på tak och har tillräcklig kunskap för att själv kunna genomföra sotningen på ett godtagbart sätt. Hur detta ska ske bestäms av kommunen. Observera att möjligheten att själv rensa i sin anläggning endast gäller för rengöringsmoment. För information och ansökan om egensotning kontakta Västra Sörmlands Räddningstjänst. Klicka här för att se kontaktuppgifter. Länken öppnas i en ny flik.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunen utsedd sotare som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen i ett tidigt skede. Brandskyddskontrollen ska ske med de intervaller som bestämts av Räddningsverket, intervallet varierar mellan 2 till 8 år beroende på vilken typ av anläggning du har. Vid brandskyddskontroll måste sotaren har tillgång till samtliga delar av huset som skorstenen passerar eftersom kontroller omfattar hela värmeanläggningen.

Skorstensfejarna

Telefon
010-495 21 60

Besöksadress
Koppargatan 6
602 23 Norrköping