Beslutsunderlag avseende vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor i Vingåkers kommun

Bakgrund

Avtalet med Katrineholms kommun avseende den gemensamma nämnden Viadidakt som gäller vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor har sagts upp och kommer upphöra senast den 31 december 2024. Ansvaret för dessa frågor ska senast 2024-12-31 organiseras, styras och ledas från Vingåkers kommun.
Den politiska ledningen, Allians för Vingåkersbygden, har lämnat en skrivelse med inriktningsuppdrag för tiden fram till att den gemensamma nämnden upphör. Uppdraget redovisas som bilaga. Uppdragen innefattar inrättande av ett utskott under kommunstyrelsen med ansvar för nämndens frågor. Utskottet kommer att fatta beslut i frågor som måste fattas inför den 1 januari 2025. Av denna anledning måste reglementet för kommunstyrelsen uppdateras så att arbetet med att utveckla dessa frågor inför 2025 kan hanteras. Det innebär vidare att förvaltningen får i uppdrag att skapa en projektorganisation för att hantera de löpande frågor som kan komma att uppstå.
Inriktningsuppdraget innehåller nedanstående punkter avseende organisering och verksamhetens utveckling.

Redovisning av inriktning för kommande organisering mm:

 • Inrätta en projektorganisation inom kommunledningsförvaltningen med syfte att bygga upp och initialt driva vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor i Vingåkers kommun, inför, under och efter avvecklingen av den med Katrineholms kommungemensamma Viadidaktnämnden.
 • Organisationen för vuxenutbildning och arbetsmarknad ska initialt ledas av ett utskott under kommunstyrelsen. Utskottet ska bestå av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och presidierna i barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.
 • Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till kompletteringar av kommunstyrelsens reglemente avseende verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetsmarknad samt det nya utskottet. Komplettering av reglementet bör beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2023 och börja gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft.
 • Kostnaderna för verksamheten ska beaktas i budgetarbetet inför 2024.

Redovisning av inriktning för verksamhetens utveckling:

 • Under 2024 bör ansvaret för vuxenutbildning och arbetsmarknad succesivt övertas från Viadidaktnämnden, alternativt från tillfälligt köpta tjänster av Katrineholms kommun i det fall Viadidaktnämnden upphör innan all verksamhet hunnits tas över av Vingåkers kommun.
 • Rekrytering av en projektledare/eventuellt blivande verksamhetschef med god erfarenhet av vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor bör starta snarast möjligt.
 • Verksamheten ska präglas av stor flexibilitet och i möjligaste mån vara efterfrågansstyrd med en nära koppling till arbetsmarknadens behov.
 • Ett samlat och samordnat individuellt stöd för den enskilda individen ska eftersträvas.
 • Vägledande begrepp ska vara mötesplats, mäklare och motor för individer och arbetsmarknadens utveckling.
 • Verksamheten ska ha en god tillgänglighet där medborgarnära service i form av studie- och yrkesvägledning, lokaler och service för högskolestudenter, arbetsmarknadscoacher och receptionsservice är särskilt viktiga.
 • Funktioner som kartläggning och behovsinventering, upphandling, controller/utvärdering och kvalitetsuppföljning ska säkerställas.
 • Både primär och sekundär samverkan för vuxenutbildning ska säkerställas med två eller flera kommuner.
 • För att minimera sårbarhet och kostnader ska samverkan med andra kommuner prövas även för exempelvis antagning/systemstöd och eventuella arbetsmarknadsprojekt.
 • Under 2024-2025 prövas om verksamheten ska ”knoppas av” till en egen nämnd liksom om integrationsverksamheten och/eller individ- och familjeomsorgen ska ingå i en gemensam organisation tillsammans med vuxenutbildning och arbetsmarknad.