Olyckor och försäkring

Alla barn i förskola och fritidshem är försäkrade genom kommunen såväl i förskola och fritidshem som under fritid och lov.

Om en skada eller olycka inträffar

Om en skada eller olycka drabbar ditt barn ska du göra följande:

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress, se nedan. Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring. Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon 0771-160 199  eller mail skadorforetag@svedea.se
  • Det är viktigt att det tydligt framgår hur olycksfallet gått till. Vid tandskada – kontakta Folktandvården. Intyg från tandläkare behövs inte för barn och ungdomar. Ange på skadeanmälan vilken tand som skadats.
  • Om ett barn behöver taxi till och från förskola eller fritids på grund av olycksfallet ska intyg begäras från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid transportbehovet föreligger.
  • Innan taxiresor till och från skolan beställs ska försäkringsbolaget kontaktas.
  • Resekostnader till och från behandlingen ersätts i första hand av Region Sörmland.
  • Kasta inte skadade kläder eller andra föremål innan försäkringsbolaget godkänt det.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton