Olyckor och försäkring

Försäkringen gäller för:

 • Barn i förskola inklusive föräldrakooperativ och familjedaghem.
 • Elever i grundskola/anpassad grundskola/förskoleklass/fritidsverksamhet inkl föräldrakooperativ/friskolor
 • Pedagogisk omsorg i kommunal och annan regi
 • Elever i och från annan kommun
 • Personer i familjehem/kontaktfamiljer
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Flyktingbarn

Om en skada eller olycka inträffar

 • Om en skada eller olycka drabbar ditt barn ska du göra följande:
 • Sök läkare eller tandläkare.
 • Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress, se nedan

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på vår hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring.
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.
Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

 • Det är viktigt att det tydligt framgår hur olycksfallet gått till. Vid tandskada – kontakta Folktandvården. Intyg från tandläkare behövs inte för barn och ungdomar.
 • Ange på skadeanmälan vilken tand som skadats.
 • Om ett barn behöver taxi till och från förskola eller fritids på grund av olycksfallet ska intyg begäras från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid transportbehovet föreligger.
 • Innan taxiresor till och från skolan beställs ska försäkringsbolaget kontaktas.
 • Resekostnader till och från behandlingen ersätts i första hand av Region Sörmland.
 • Kasta inte skadade kläder eller andra föremål innan försäkringsbolaget godkänt det.
 • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.