Skolskjuts i grundskolan

Ansökan skolskjuts

Ansök om skolskjuts via skolskjutsportalen. 

I skolskjutsportalen kan du ansöka om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola samt busskort, resebidrag eller inackordering för gymnasieelever.

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du inte kan logga in med BankID, skicka ett mail till skolskjuts@vingaker.se för alternativa ansökningsvägar.

Ansök senast 30 april för varje kommande läsår. Sista ansökningsdatum för årskurs 1 är 30 maj (sök utifrån ditt förstahandsval).

Mina sidor kan du följa ditt ärende och se status på din ansökan.

Om ditt barn går i förskoleklass, i grundskola eller i anpassad grundskola och om ni bor tillräckligt långt från skolan kan ni få kostnadsfri skolskjuts. Vilka avstånd som gäller beror på vilken årskurs ditt barn går i.

Skolskjutsen sker i första hand med linjetrafikens bussar och då får eleven ett så kallat resekort. Om linjetrafik saknas, eller om eleven av något annat skäl inte kan åka med linjetrafikens bussar, anordnas skolskjuts genom en upphandlad entreprenör.

Avstånd

Du kan ansöka om skolskjuts om ditt barn går i den närmsta skola som kommunen anvisat och om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst:

Årskurs F-3: 2 kilometer
Årskurs 4-6: 3 kilometer
Årskurs 7-9: 4 kilometer

Skolvägen är den närmsta vägen mellan hemmet och skolan, det vill säga den kortaste gångbara väg till skolan.

Söka skolskjuts

För att skolskjutsbeslutet ska gälla från och med kommande hösttermin behöver vi din ansökan 30 april.

Om du har några frågor om ansökan om skolskjuts kan du kontakta skolskjutshandläggare.

Fristående skola i hemkommunen

Om en elev går i en fristående grundskola i hemkommunen kan eleven beviljas skolskjuts om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Beslut om att inte bevilja sådan skjuts överklagas med laglighetsprövning.

Kommunal skola i annan kommun

Om en elev ansöker om en plats i en skola i en annan kommun än den där eleven har sin folkbokföringsadress, kan eleven beviljas skolskjuts om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Om en elev går i en annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl, kan eleven beviljas skolskjuts om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Fristående skola i annan kommun

Om en elev går i en fristående grundskola i en annan kommun än den där eleven har sin folkbokföringsadress, har eleven inte rätt till skolskjuts.

Vid växelvis boende

Vid växelvis boende måste båda föräldrarna bo i Vingåkers kommun för att barnet ska få skolskjuts till båda adresserna. Barnet måste vara folkbokfört på en av adresserna och gå på sin kommunala placeringsskola samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda. Det växelvisa boende ska vara ett fast arrangemang och skolskjuts planeras och organiseras i första hand för hela veckor till en adress.

Fritidshem

Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till och från fritidshem. Undantag gäller för elever i anpassad grundskola och de fall där skolan saknas i anslutning till det fritidshem som ligger närmast hemmet, i dessa fall beviljas eleven skolskjuts från och till fritidshem.

Vingåkerselev som valt skola i annan kommun erbjuds inte skolskjuts till och från fritidshem eller fritidsklubb.

Särskilda skäl

Elever som inte har rätt till skolskjuts enligt avståndskraven kan dock få skolskjuts på grund av särskilda skäl.

  • funktionsnedsättning (läkarintyg måste bifogas ansökan)
  • annan särskild omständighet

Lämnat läkarintyg eller rektors yttrande innebär inte per automatik att skolskjuts beviljas. En individuell bedömning görs.

Dokument - skolskjuts

Kontaktuppgifter till handläggare