Resor och inackordering till gymnasiet

Elevresor

För att ha rätt till elevresor eller inackordering till gymnasiet behöver du vara folkbokförd i Vingåkers Kommun. Möjlighet till att få bidrag beror på var du valt att studera. Om du går på gymnasiet i

• Södermanlands län – erbjuds du buss- och tågkort via Sörmlandstrafiken
• Hallsberg – erbjuds du resebidrag som täcker kostnaden för tåg- och busskort via Movingo
• Övriga orter – erbjuds du resebidrag om du pendlar varje dag

Ansökan om elevresor och inackorderingsbidrag ska sökas inför varje nytt läsår.

Sista ansökningsdatum
Årskurs 2-3         30 april
Årskurs 1             30 maj (utgå från ditt förstahandsval i ansökan)

OBS! Har du Sörmlandstrafikens resekort/busskort sedan tidigare läsår, anger du resekortsnummer på blanketten. Numret (tio siffror) står på baksidan av kortet.

Elever som ska börja i årskurs 1 och inte har något tidigare resekort/busskort får ett nytt hemskickat tillsammans med beslutet på sin ansökan.

Behåll ditt busskort år från år, det aktiveras igen inför nytt läsår när du sökt och fått din ansökan beviljad.

Elever som på grund av funktionshinder inte kan nyttja allmän kommunikation kontaktar verksamhetschefen för elevhälsan


Inackordering

Inackorderingstillägget är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Studerar du på en kommunal skola söker du tillägget i din hemkommun. Studerar du på folkhögskola, fristående skola eller riksinternat söker du inackorderingstillägget hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Eleven kan, till och med första halvåret det år de fyller 20 år, ha rätt till inackorderingsbidrag om de uppfyller nedanstående förutsättningar. Elever som fyllt 20 år har möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN.

Villkor för inackorderingstillägg

  • du ska studera heltid på gymnasieskola
  • du ska ha en resväg om minst 50 km (enkel resa) eller minst 2 timmars restid per dag
  • du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du får busskort eller resebidrag
  • du ska vara förstahandsmottagen, dvs att sökt nationellt program inte finns på hemorten eller att sökt program har riksintag (tex riksidrottsgymnasium)

Utbetalning och belopp

Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet, för år 2022 är summan 1 610 kronor per månad och kan sökas för fyra månader på hösten och fem månader på våren. Utbetalning sker i förskott runt den 25:e varje månad från och med augusti till april.

Elever i särskola

Elever som är inskrivna i grund- och gymnasiesärskola gör sin ansökan om elevresor/skolskjuts på särskild blankett. Kontakta vår skolhandläggare för ytterligare information.

 

Dokument - Elevresor

Gymnasiehandläggare – elevresor, inackordering