Grundsärskola

De elever som inte bedöms kunna nå grundskolans mål beroende på en utvecklingsstörning har rätt att gå i särskola.

Lust att lära, skapa, uttrycka sig samt förmåga att ta ansvar och känna delaktighet är bland de bästa redskap man kan ha med sig i livet. Särskolan vill stärka varje elevs identitet och ge möjligheter till lärande. Ett lärande som stimulerar en allsidig utveckling, där alla sinnen aktiveras, ett lärande som tar fasta på elevens starka sidor.

Vårdnadshavare till ett barn som beviljats plats i särskolan kan tacka nej till en erbjuden plats.
Inom  grundsärskolan finns även inriktningen träningsskola, för elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i den ordinarie grundsärskolan.  För äldre elever finns frivillig gymnasiesärskola.

I Vingåker kan elever som är inskrivna i särskolan integreras i vanlig grundskoleklass. Lokalintegrerad grundsärskola och träningsskola finns i Katrineholm. Samma regler för skolskjuts gäller som för grundskolans elever. Individuell bedömning ska göras utifrån det enskilda fallet.

För frågor kontakta ditt barns nuvarande rektor eller chefen för elevhälsan.

Rektor Högsjö skola