Anpassad grundskola

De elever som inte bedöms kunna nå grundskolans mål beroende av Intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i Anpassad grundskola.

Lust att lära, skapa, uttrycka sig samt förmåga att ta ansvar och känna delaktighet är bland de bästa redskap man kan ha med sig i livet. Den Anpassade grundskolan vill stärka varje elevs identitet och ge möjligheter till lärande. Ett lärande som stimulerar en allsidig utveckling, där alla sinnen aktiveras, ett lärande som tar fasta på elevens starka sidor.

Att gå i anpassad grundskola kan ske på olika sätt. Vissa elever går i samma klass som grundskolans elever. Andra elever i anpassad grundskola går i egen klass i kommunens Anpassad grundskola årskurs 1-6 i lokaler som finns i Sävstaskolan.

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Anpassad grundskola för elever som läser ämnesområden finns i Katrineholm.

För äldre elever finns frivillig anpassad gymnasieskola. Gymnasieelever från Vingåkers kommun tas emot i Katrineholm och Hallsberg.

Samma regler för skolskjuts gäller som för grundskolans elever. Individuell bedömning ska göras utifrån det enskilda fallet.

För frågor kontakta ditt barns nuvarande rektor eller chefen för Centrala elevhälsan.

Skolmiljö

Mobbning och kränkningar

Olyckor och försäkring

Rektor Sävstaskolan och Anpassad grundskola

Biträdande rektor Sävstaskolan och Anpassad grundskola