Miljö i skolan

Miljöbalkens regler för inomhusmiljö gäller på skolor, förskolor och fritidshem. Som utövare av en sådan verksamhet har man ett ansvar för att sköta sina lokaler och göra tillräckliga kontroller för att säkerställa att barn och ungdomar som vistas i lokalerna inte riskerar utsättas för olägenheter. Detta kallas enligt miljöbalken att bedriva egenkontroll.

Läs mer om hur miljöbalkens regler gäller för din verksamhet genom att klicka här.

Lämna in ett klagomål

En betydande del av arbetet med hälsoskyddstillsynen består av klagomålshantering. Fyll i din anmälan så utförligt som möjligt. Samhällsbyggnadsenheten kommer därefter göra en bedömning av din anmälan. Vi skickar vanligtvis en skrivelse till verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och ber denne yttra sig över den informationen du anger. Därefter genomförs vanligtvis en inspektion. Om samhällsbyggnadsenheten bedömer att en olägenhet föreligger kan krav om åtgärder ställas på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

E-tjänster och blanketter

Anmälan klagomål störningar i boendet eller utomhus, bullerproblem, avfall eller livsmedel – E-tjänster & blanketter