Särskilt stöd

Förskola

Verksamhetens anpassning till barn i behov av särskilt stöd är ett prioriterat område i våra förskolor. Inte minst är det förebyggande arbetet viktigt för att göra förskolans lärmiljöer tillgängliga för alla barn. All personal har deltagit i en utbildningsdag om barn i behov av stöd och hur verksamheten kan anpassas för att ge de bästa förutsättningarna för de här barnen.

Förskolan har en egen specialpedagog som arbetar tillsammans med förskolecheferna för att planera och genomföra insatser och för att säkerställa att barn i behov av stöd får det stöd och den hjälp barnet behöver. Specialpedagogen gör bland annat kartläggningar av barnets hela situation för att kunna handleda personal.

 

Fritidshemmet

Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.  Fritidshem kan också erbjudas om barnet själv har ett eget behov av det på grund av familjens situation i övrigt, eller om barnet av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem.

Särskilt stöd är insatser som är mer omfattande än vad som normalt går att göra inom den ordinarie ramen för fritidshemmet.Några exempel på särskilt stöd är att placeras i en särskild grupp eller ha möjlighet till stöd av extra personal.

Det är rektorn som ansvarar för att det finns rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Rektorn ska också se till att personalen på fritidshemmet känner till de rutiner som finns på skolan. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Rektorn är den som ska se till att man gör en sådan utredning och som sedan beslutar om särskilt stöd, och det som beslutas måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram.

Om ditt barn har behov av särskilt stöd ska du kontakta rektorn för det aktuella fritidshemmet.