Lämna uppgifter

När du tackar ja till en plats inom barnomsorgen förbinder du dig att lämna uppgifter som gör att kommunen kan administrera platsen och ta ut rätt barnomsorgsavgift . Uppgifterna ska lämnas av dig till kommunen, och sedan också uppdateras, omgående och utan begäran från kommunen.

 

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift ska lämnas via e-tjänsten Hypernet. Kommunen kan begära att få inkomstredovisningen styrkt, och kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kan göras hos arbetsgivare, Försäkringskassan eller skattemyndigheten. Alla uppgifter om inkomst ska anges som bruttoinkomst per månad.

Om du inte har någon inkomst ska även detta anges. Om du inte har lämnat någon uppgift alls tas den högsta avgiften ut.

Om du inte har möjlighet att lämna din inkomstuppgift via e-tjänsten kan du skicka en ifylld och underskriven blankett till barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Uppgift om familjebild

För att barnomsorgsavgiften skall beräknas rätt är det viktigt att rätt uppgifter om familjeförhållanden finns registrerade. Avgiften gäller för både ensamstående och gifta vårdnadshavare, och sambor med gemensamma barn likställs med gifta vårdnadshavare. För sammanboende personer som inte har gemensamma barn ligger bådas inkomster ändå till grund för avgiften. Barn i familjehem betraktas som egna barn vid avgiftsbedömningen.

Uppgift om familjebild lämnas via e-tjänsten Hypernet. Om du inte har möjlighet att lämna din uppgift om familjebild via e-tjänsten kan du skicka en ifylld och underskriven blankett till barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Uppgift om grund för placering

Uppgifter om grund för placering skall du lämna via Hypernet. Rätten till förskola och fritidshem påverkas av vårdnadshavarens sysselsättning och omständigheter. Därför krävs att vårdnadshavaren lämnar uppgifter om vad det är som utgör grunden för placeringen i barnomsorgen.

  • Arbete / studier
  • Arbetssökande
  • Föräldraledighet
  • Allmän förskola
  • Barnets eget behov

Om du inte har möjlighet att lämna uppgift om grund för placering via e-tjänsten kan du kontakta kommunens förskolehandläggare.

 

Barnets schema

Schema för barnets vistelsetid skall du lämna in via e-tjänsten Lämna/hämta. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du be personalen på förskolan eller fritidshemmet om hjälp.

Barnets schematid utgörs av vårdnadshavarens arbetstid eller studietid, restiden till och från arbete eller skola samt den tid det tar att lämna och hämta barnet.

Kommunen har rätt att begära in ett arbetsschema från vårdnadshavaren.

Vid ändring av schema skall du registrera detta så snart du kan, dock senast 10 dagar innan ändringen börjar gälla.

Om du inte kan meddela barnets vistelsetid i förväg, om du exempelvis har en timanställning, skall du meddela detta till förskolehandläggaren så att en genomsnittlig vistelsetid kan läggas in.

E-tjänster och blanketter

Blankett för inkomstuppgift med mera – E-tjänster & blanketter.

Förskolhandläggare