Förskola

I Vingåkers kommun finns nio förskolor varav fem i centralorten och fyra i Vingåkers ytterområden. Fritidshem finns på Sävstaskolan, Slottsskolan F-6, Högsjö skola, Marmorbyns skola och i Baggetorp.

Lärande
Att lära sig nya saker är det roligaste som finns!
Att inte kunna något betyder bara att man ännu inte hunnit lära sig, det gäller både barn och vuxna. Barnens lärande pågår under hela vistelsetiden på förskolan. Det pedagogiska arbetet på våra förskolor ska inspirera och utmana barnen att lägga till och införliva nya kunskaper. Vi tror på en lärande organisation där vi hela tiden utvecklar oss och vår pedagogik.

Lek
Leken har stor betydelse för barnens utveckling. I leken utvecklar barnen många förmågor, här är några exempel:

  • Förmågan till empati, genom att i rollekar pröva att vara någon annan lär sig barnet att sätta sig in i andras känslor
  • Social förmåga, genom att komma överens med kamrater, samarbete, hänsyn och turtagning
  • Intellektuell förmåga, genom rumsuppfattning, problemlösning, planering och kommunikation

Den dagliga utevistelsen är viktig i våra förskolors arbete. Vi är ute minst en gång varje dag. Ute finns möjlighet till lärande och lek med mycket rörelse och motorikträning! Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor.

Trygghet
En trygg miljö där barnen känner glädje att gå till förskolan är viktigt för alla i vår verksamhet. All personal i förskolan är delaktig i arbetet för att stärka barnens självkänsla och empatiska förmåga.  Vi är aktiva och närvarande i barnens hela dag. Vi har ett genomtänkt arbete i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling för både förebyggande arbete och aktivt handlande då något inträffar.

E-tjänster och blanketter

Ansökan om barnomsorgsplats med mera – E-tjänster & blanketter

Rektor Äppellunden, Källstugan, Skogsgläntan Högsjö, Sjöstugan Marmorbyn, Öppna förskolan

Rektor Sagolunden, Baggetorp, Lindgården Österåker, Åland

Förskolhandläggare