Skolpsykolog

Vingåkers kommunövergripande skolpsykolog arbetar med elever som är mellan 6-16 år. Det förebyggande och stödjande arbetet riktas mot elever, elevgrupper eller mot skolpersonal, på individ- eller gruppnivå.

Skolpsykologen kan kartlägga och analysera elevernas, klassernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser samt utvärdera och utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser.

På individnivå kan skolpsykologen bistå med pedagogiskt riktade insatser i skolans och arbetslagens arbete, med att stödja enskilda elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling mot utbildningens mål. Skolpsykologen kan göra bedömningar om kliniskt inriktade insatser bör göras, exempelvis psykologutredning eller vidare remittering av psykisk ohälsa.

Skolpsykologen kan delta i elevhälsomöten och i möten med vårdnadshavare.

Skolpsykolog

Namn
Andreas Hjälmarö

Telefon
070-726 17 49

E-post
andreas.hjalmaro@vingaker.se