Överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2020-11-11

Sammanträdesdatum: 2020-11-10
Datum för justering: 2020-11-10
Datum för anslagets uppsättande: 2020-11-11
Datum för anslagets nedtagande: 2020-12-04

Förvaringsplats: Stadshuset, Flen, överförmyndarkontoret

Fler anslag