Överförmyndarnämnden – Tillkännagivande

Publicerad: 2021-11-16

Sammanträdesdatum: 2021-11-16
Protokollet är justerat: 2021-11-16
Datum för anslags uppsättande: 2021-11-16
Datum för anslags nedtagande: 2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Flen, Överförmyndarkontoret

Fler anslag