Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – Tillkännagivande

Publicerad: 2021-11-17

Sammanträdesdatum:  2021-10-29
Protokollet är justerat 2021-11-15
Justerade paragrafer: §§ 20-27
Datum för anslags uppsättande 2021-11-17
Datum för anslags nedtagande:  2021-12-09

Förvaras: Regionkansliet, Region Sörmland

Fler anslag