Detaljplan för Vannala Gärde, fastigheterna Gränden 1, 2, 3 och del av Sävstaholm 2:200 i Vingåkers kommun har vunnit laga kraft

Publicerad: 2022-07-22

Detaljplan för Vannala Gärde, fastigheterna Gränden 1, 2, 3 och del av Sävstaholm 2:200 i Vingåkers kommun har vunnit laga kraft 2022-07-21.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-14 att anta detaljplanen för rubricerat område. Detaljplanen vann laga kraft 2022-07-21. Laga kraft är en juridisk term som innebär att beslutet inte kan överklagas. Vid frågor kontakta samhällsbyggnadsenheten, Vingåkers kommun, Samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se eller växel 0151-191 00.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum då planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Handlingar för detaljplanen
Klicka här för att komma till detaljplanens webbsida.

Datum för anslagets nedtagande: 2023-08-13

Fler anslag