Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Publicerad: 2019-09-05

Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Protokollet är justerat: 2019-09-04
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-05
Datum för anslagets nedtagande: 2019-09-27

Fler anslag