Anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Tillkännagivande av protokoll publiceras i bokstavsordning under samtliga nämnders rubriker. Kungörelser publiceras längst ner på sidan.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för barn- och utbildningsnämnden.


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-04-10
  Protokollet är justerat: 2018-04-10
  Datum för anslags uppsättande: 2018-04-12
  Datum för anslags nedtagande: 2018-05-04

Folkhälsoberedningen


Kommunfullmäktige

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.


Kultur- och fritidsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kultur- och fritidsnämnden.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-04-11
  Protokollet är justerat: 2018-04-11
  Datum för anslags uppsättande: 2018-04-18
  Datum för anslags nedtagande: 2018-05-10

Kommunstyrelsen

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunstyrelsen.

 • Sammanträdesdatum: 2018-04-09
  Protokollet är justerat: 2018-04-12
  Datum för anslags uppsättande: 2018-04-12
  Datum för anslags nedtagande: 2018-05-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott


Kommunfullmäktige

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.


Kommunstyrelsens arbetsutskott


Personalutskottet


Regionförbundet – Regionstyrelsen


Socialnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för socialnämnden.


Socialnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2018-04-03
  Protokollet är justerat: 2018-04-03
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-04-03
  Datum för anslags nedtagande: 2018-04-25

 

 • Sammanträdesdatum: 2018-04-10
  Protokollet är justerat: 2018-04-10
  Datum för anslagsuppsättande: 2018-04-10
  Datum för anslags nedtagande: 2018-05-02

Samhällsbyggnadsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för samhällsbyggnadsnämnden.

 • Sammanträdes datum 2018-04-17
  Datum för justering justering 2018-04-18
  Datum för anslagets uppsättande 2018-04-18
  Datum för anslagets nedtagande 2018-05-11

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

 • Sammanträdes datum 2018-03-27
  Datum för justering 2018-03-29
  Datum för anslagets uppsättande 2018-04-03
  Datum för anslagets nedtagande 2018-04-25

Valnämnden


Viadidaktnämnden


Vårdförbundet Sörmland

 • Sammanträdes datum 2018-03-20
  Datum för justering 2018-04-03
  Datum för anslagets uppsättande  2018-04-18
  Datum för anslagets nedtagande 2018-05-10

Protokollet förvaras på Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs Vingåker.


Västra Sörmlands Räddningstjänst  arbetsutskott


Västra Sörmlands Räddningstjänst – direktionen


Taxe- och avgiftsnämnden


Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2018-04-23, kl. 14.00.

Kommunfullmäktige 2018 04 23 tillkännagivande


Kungörelse – flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kungörelse kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

 


Kungörelse av detaljplan

Detaljplan för del av Loke 4 med flera.

Beslut om antagande av följande förslag till detaljplan togs i Samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-17 (§ 29) Klicka här för att öppna protokollet i ett nytt fönster.

Planområdet är beläget i södra delen av Vingåkers tätort, öster om Sävstaskolan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av förskola med kringfunktioner inom del av fastigheten Loke 4 med flera. Planområdet är sedan tidigare planlagt. Huvuddelen av området är idag planlagt för bostäder.

Klicka här för att komma till planhandlingarna för Loke 4 med flera. 

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. Läs mer om hur du överklagar på länken ovan.

Datum för anslagets nedtagande 2018-05-09

Öppettider till Överförmyndare

Telefon
0151-192 77

E-post
overformyndare@vingaker.se

Telefontid
Måndag, tisdag 10:00-12:00. Onsdag, torsdag 15:00-16:00

Besökstid
Enbart förbokade besök. Ring eller maila för att boka en besökstid.

Besöksadress
Parkvägen 8
Vingåkers kommun