Anslagstavla

Här anslås de handlingar, tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagstiden gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan. Samtliga protokoll förvaras i kommunhuset på Parkvägen 8 om inget annat anges.

Tillkännagivande av protokoll publiceras i bokstavsordning under samtliga nämnders rubriker. Kungörelser publiceras längst ner på sidan.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut genom att klicka här.

Tillkännagivande av justerade protokoll


Barn- och utbildningsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för barn- och utbildningsnämnden.


Barn- och utbildningsutskottet


Folkhälsoberedningen


Gemensamma patientnämnden

Protokollen förvaras hos Landstinget i Sörmland, Nyköping.


Kultur- och fritidsnämnden

 • Sammanträdesdatum: 2019-04-03
  Protokollet är justerat: 2019-04-08
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-09
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-02

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kultur- och fritidsnämnden.


Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott


Kommunalförbundet – Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet


Kommunstyrelsen

 • Sammanträdesdatum: 2019-04-08
  Protokollet är justerat: 2019-04-11
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-12
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-06

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2019-03-28
  Protokollet är justerat: 2019-04-01
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-01
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-23

Kommunfullmäktige

 • Sammanträdesdatum: 2019-03-26
  Protokollet är justerat: 2019-04-02
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-03
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-25

Klicka här för att komma till protokollarkivet för kommunfullmäktige.


Kommunens revisorer


Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)


Personalutskottet

 • Sammanträdesdatum: 2019-04-02
  Protokollet är justerat: 2019-04-02
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-04
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-26

Regionförbundet – Regionstyrelsen

Protokollet förvaras hos regionstyrelsen i Södermanland i Nyköping.


Samhällsbyggnadsnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för samhällsbyggnadsnämnden.


Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott


Samordningsförbundet RAR


Socialnämnden

Klicka här för att komma till protokollarkivet för socialnämnden.


Socialutskottet

 • Sammanträdesdatum: 2019-04-10
  Protokollet är justerat: 2019-04-10
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-11
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-03
 • Sammanträdesdatum: 2019-04-17
  Protokollet är justerat: 2019-04-17
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-17
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-09

Taxe- och avgiftsnämnden


Valnämnden


Viadidaktnämnden


Vårdförbundet Sörmland

 • Sammanträdesdatum: 2019-03-25
  Protokollet är justerat: 2019-04-16
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-17
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-08

Protokollet förvaras på Vårdförbundet Sörmlands kansli, Vårnäs Vingåker.


Västra Sörmlands Räddningstjänst  arbetsutskott

 • Sammanträdesdatum: 2019-04-04
  Protokollet är justerat: 2019-04-04
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-04
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-04-26

Protokollet förvaras på Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm.


Västra Sörmlands Räddningstjänst – direktionen

Protokollen förvaras hos Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm.


Taxe- och avgiftsnämnden


Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2019-04-23, kl. 14.00.

Klicka här för att komma till tillkännagivandet


Överförmyndarnämnden

 • Sammanträdesdatum: 2019-04-09
  Protokollet är justerat: 2019-04-12
  Datum för anslagets uppsättande: 2019-04-15
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-07

Protokollet förvaras på överförmyndarkontoret i Flens stadshus.


Kungörelse – flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats till speciell uppställningsplats enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader kommer äganderätten övergår till kommunen. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

 • Registreringsnummer: Okänt
  Fabrikat: SAAB
  Typ: Blå
  Ursprunglig uppställningsplats: Eneroths väg 12, Vingåker
  Nuvarande uppställningsplats: Gogmans Bildemontering i Katrineholm.
  Anslagets upsättande: 2019-02-27
  Anslagets nedtagande:2019-04-27

 


Kungörelse av detaljplan

 • Detaljplan för Ålsätter 1:29 m fl, Vingåkers kommun har vunnit laga kraft 2019-04-02.
  Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 23, att anta detaljplanen för rubricerat område. Detaljplanen vann laga kraft 2019-04-02.
  Laga kraft är en juridisk term som innebär att beslutet inte kan överklagas.
  Vid frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten, Vingåkers kommun, samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se eller växel 0151-191 00.
  Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.
  Datum för anslagets nedtagande: 2021-04-02

Kungörelse – Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

 • M4 Gruppen Ab har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för bergtäkt och grustäkt på fastigheten Låttra 3:3 i Vingåkers kommun. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att damning, vibrationer och buller med mera från anläggningarna utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten. Klicka här för att läsa hela kungörelsenHandlingar går att se hos Vingåkers kommun, ange ref: KS 2018-529.Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen senast 6 maj 2019 till:
  Länsstyrelsen i Uppsala län
  751 86 UppsalaDatum för anslagets uppsättande: 2019-04-12
  Datum för anslagets nedtagande: 2019-05-06

Kontaktinformation till överförmyndare Vingåker, Flen och Gnesta

Telefon
0157-43 00 70

E-post
overformyndaren@flen.se

Telefontid
Överförmyndarkontoret har telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 10-12. Övrig tid nås vi på mail overformyndaren@flen.se. OBS: Under tiden 18 juni – 17 augusti är telefontid förlagd till måndag och torsdag klockan 10 – 12.

Besökstid
Vill du träffa en handläggare på överförmyndarkontoret ska du först boka en tid. För att boka tid kan du ringa eller mejla oss.

Besöksadress
Stadshuset i Flen
Sveavägen 1
Flens Kommun

Öppettider
Om du föredrar att lämna ditt brev personligen är receptionen vid Stadshuset i Flen öppet för besökare måndag-fredag klockan. 07.45 – 16.30.
Dag före julafton, nyårsafton, midsommarafton stänger stadshuset klockan 13:00.