Vingåker når målen för nattfastan!

Publicerad: 2018-03-13

Smörgås med krasse

Sedan våren 2011 mäts nattfastan två gånger per år på alla avdelningar på särskilda boenden inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun. Med nattfasta menas tiden mellan dagens sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi. Socialstyrelsen rekommenderar att nattfastan inte överstiger elva timmar då en lång nattfasta räknas som en riskfaktor för undernäring. Alla brukare erbjuds extra fika eller nattmål för att minska nattfastan och personalen utgår alltid från den enskildes önskemål, för att alla inte vill ha extra mål under natten.

Under år 2017 har ökat fokus lagts vid nattfastan vilket också har bidragit till ett positivt resultat. Enhetschefer, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och dietist har tillsammans arbetat för att förbättra nattfastan. Insatser som har bidragit till resultatet är att avdelningarna har hållit ämnet levande med återkommande diskussion på arbetsplatsträffar och utbildning kring kostens och nattfastans betydelse. Brukarna som har haft en nattfasta under elva timmar har fått extra kvällsfika, nattmål och/eller förfrukost.

Det politiska målet är att genomsnittligt antal timmar mellan sista målet på kvällen och första målet på morgonen ska vara högst 11,75 timmar. Resultatet för mätningen av nattfastan hösten 2017 var 10,72 timmar. Socialnämndens ordförande Robert Skoglund är glad över att det politiska målet har uppnåtts och konstaterar att uppdraget med att minska nattfastan måste vara ett ständigt pågående arbete.

Mer aktuell information