Utdelning av sociala fondmedel

Publicerad: 2020-03-09

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att avveckla de fonder som hanteras av Socialnämnden. Det finns nu en fond kvar – Bondesson i Vannala donationsfond – där ändamålet är att ge stöd till enskilda behövande personer/familjer i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut innebär att alla medel som finns i fonderna ska delas ut. Det är för närvarande cirka 225 000 kr kvar i Bondesson i Vannala donationsfond. Från denna fond kan enskilda behövande i Vingåkers kommun söka bidrag. Med behövande menas exempelvis personer som är äldre, sjuka eller har en funktionsnedsättning, stor försörjningsbörda, låga inkomster eller personer som vårdar anhöriga. Ansökan ska utöver personuppgifter även innehålla en redogörelse över föreliggande behov, kostnaderna för dessa samt motiv till ansökan. En kopia av din senaste inkomstdeklaration ska bifogas din ansökan. Ansökningarna hanteras löpande.

Kriterier för ansökan om medel ur Bondesson i Vannala donationsfond är att:

  • Den sökande ska vara folkbokförd i Vingåkers kommun
  • Vara myndig eller ha förmyndares godkännande
  • Inte ha ekonomisk möjlighet att själv svara för de behov som ansökan avser
  • Det åberopade behovet ska heller inte kunna tillgodoses genom socialförsäkringssystemet, biståndsbeslut eller på annat sätt genom offentliga medel.

Ansökningsblankett för Ansökan om sociala fondmedel.


Ansökan skickas till
Vingåkers kommun
Socialnämnden
643 80 Vingåker

Mer aktuell information